Categoriearchief: Veiligheidsbeleid

Erkenning van de gemeenschapswachten

Goedkeuring van de erkenningsdossiers “veiligheidsberoepen – gemeenschapswacht”

Om de opleiding “veiligheidsberoepen – gemeenschapswacht” te geven, moeten de scholen van het secundair onderwijs over een erkenning beschikken. Hetzelfde geldt voor de opleidingsinstituten waartoe de gemeenten zich richten voor de verplichte opleiding van de gemeenschapswachten.

In 2016 is deze erkenning (van vijf jaar) vervallen. De Directie Lokale Integrale Veiligheid heeft een nieuwe erkenningsprocedure opgestart voor de komende vijf jaar.

De volgende instellingen hebben een erkenning gekregen:

  • 13 instellingen voor secundair onderwijs in de Franse Gemeenschap,
  • 14 instellingen voor secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap,
  • 9 opleidingsinstellingen.

Online veiligheid voor jongeren

Opleidingen iCoach: naar een veiliger internet voor jongeren

Met het project iCoach hebben Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken een partnerschap tot stand gebracht tussen de politie en de preventiediensten van de gemeenten. Het doel is het opleiden van personeelsleden die zich willen inzetten voor de online veiligheid van minderjarigen en preventiesessies willen verzorgen. In deze opleiding leren ze hoe kinderen het best omgaan met het internet.

De opleiding bestaat uit interneteducatie (gebruik, cybertendensen, opportuniteiten en risico’s), maar ook uit pedagogische technieken voor groepsbeheer. Het programma omvat eveneens de educatieve tools van Child Focus. In de loop van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat “iCoach” als bewijs van het delen van een positieve visie en een gemeenschappelijke expertise rond de educatie van kinderen op het vlak van online media.

Dit project brengt eveneens de sleutelactoren (politie en preventiediensten) bij elkaar via een netwerk van opleiders “iCoach”. Dit project steunt tevens de steden en gemeenten bij de uitwerking van hun veiligheids- en preventiebeleid omtrent internet.

Tussen september en oktober 2016 zijn er vier opleidingssessies georganiseerd in de Brusselse regio en in de provincies Luik en Vlaams-Brabant. Meer dan 100 politieagenten, preventieambtenaren en gemeentemedewerkers hebben zich hiervoor ingeschreven. Naar aanleiding van de grotendeels positieve evaluatie lopen deze opleidingen door in 2017 en worden ze uitgebreid naar het hele land.

Private veiligheid

Controle van de private veiligheid

Na 2015 is er in 2016 eveneens een toename van het aantal pv’s dat opgesteld is door de politiediensten (externe pv’s). In 2016 heeft de politie een totaal van 1.607 pv’s opgemaakt die behandeld worden door de Directie Controle (tegenover 806 in 2015 en 310 in 2014).

Deze toename is het resultaat van het toenaderings- en informatiebeleid naar de politiezones toe. Op die manier wordt de uitstekende samenwerking aangetoond tussen de diensten en de toenemende investering van de verschillende actoren bij de regeling van de private veiligheid.

Het aantal controles blijft stabiel ondanks een daling van de personeelsbezetting in 2016 en een duidelijke toename van het aantal te behandelen pv’s.

Aantal controles uitgevoerd (2012 tot 2016)

Brandpreventie

Eind 2016 is de aangepaste versie van het koninklijk besluit betreffende de basisnormen bekendgemaakt. Deze wijziging behelst de afstemming van bepaalde voorschriften op de Europese normen (aangaande liften bijvoorbeeld). Zij vereenvoudigt en vermindert tevens de administratieve lasten voor de burger.

Lees meer op : https://www.besafe.be

good practice exchange forum – lien timeline nl

Good Practices Exchange Forum: strijd tegen gewelddadig extremisme

In november 2016 heeft de FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de Rutgers-universiteit (USA) en het Egmont-instituut, de Belgische en buitenlandse actoren samengebracht die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen het gewelddadig extremisme (politiediensten, steden en gemeenten …). Ze bekeken er de verschillende initiatieven en goede praktijken die in dat kader genomen zijn.

« 1 jour sans » – lien timeline nl

1 dag niet

“1 dag niet”: derde editie van de nationale actie tegen inbraak

De derde editie van de nationale actieweek tegen inbraak liep van 24 tot 30 oktober 2016. Tijdens deze editie is bijzondere aandacht besteed aan de senioren. Het hoogtepunt van de week, de actiedag “1 dag niet”, vond plaats op vrijdag 28 oktober. Er zijn 677 initiatieven geregistreerd: 413 in Vlaanderen, 202 in Wallonië en 62 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Private bewaking: strijd tegen sociale fraude en zwartwerk

Private bewaking: strijd tegen sociale fraude en zwartwerk

Op 27 september 2016 is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit akkoord zorgt ervoor dat de strijd tegen sociale fraude en zwartwerk in de sector van de private bewaking kan worden opgevoerd. Het gaat verder dan een samenwerking tussen overheidsdiensten omdat de bewakingssector zelf eraan deelneemt. Vier sleutelwoorden vatten de doelstellingen van dit akkoord perfect samen: samenwerking, preventie, opsporing en sanctie.

Veiligheidsbeleid

Kadernota 2016-2019 als nieuwe leidraad

De kadernota integrale veiligheid 2016-2019 legt een strategisch/beleidsmatig referentiekader vast op het vlak van veiligheid, waarin een integrale en geïntegreerde aanpak wordt omschreven en ten uitvoer gelegd (op het niveau van de federale regering) voor een bepaald aantal fenomenen die verband houden met veiligheid en/of criminaliteit.

Deze aanpak zal worden ontplooid en geoperationaliseerd tijdens deze legislatuur en zal worden gemonitord en geëvalueerd op tussentijdse basis door de FOD’s Justitie en Binnenlandse Zaken. De Algemene Directie Veiligheid en Preventie wil bijzondere aandacht besteden aan de fenomenen radicalisme, diefstal, geweld, overlast en cybercriminaliteit.