Categoriearchief: Crisisbeheer

Veiligheid in de transportsector

Bilateraal Frans-Belgisch akkoord in de transportsector

Als coördinator van de veiligheid van de kritieke infrastructuren vervult het Crisiscentrum een opvolgings- en ondersteuningsopdracht bij verschillende partners. In 2016 leidde dit tot grote vooruitgang in de (sub)sectoren van het spoorwegtransport, elektriciteit en gas, financiën en ruimtevaart:

  • goedkeuring van de lijst van de kritieke infrastructuren van de financiële sector (Nationale Bank) en van het spoorwegtransport (FOD Mobiliteit);
  • opvolging van de contacten tussen de exploitanten en de bevoegde politiediensten om de eventuele interventies voor te bereiden en de informatie-uitwisseling tussen hen te verbeteren;
  • bijdrage aan de opstelling van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kritieke groepen in de subsector van de elektriciteit (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – FANC);
  • deelname aan de werkzaamheden voor de opstelling door OCAD van de strategische dreigingsevaluaties voor de ruimtevaartsector (navigatiesystemen via satellieten) en de energiesector (elektriciteit en gas).

In mei 2016 heeft het Crisiscentrum, als EPCIP-contactpunt (European Program for Critical Infrastructure Protection), met Frankrijk een bilateraal akkoord opgesteld en gesloten voor de aanduiding van Europese kritieke infrastructuren tussen Frankrijk en België in de transportsector.

Dit akkoord kwam bovenop de andere met Frankrijk gesloten akkoorden voor de Europese kritieke infrastructuren van de elektriciteits- en gassector. Deze akkoorden beogen de grensoverschrijdende samenwerking te ontwikkelen en te versterken in geval van een zwaar veiligheidsincident dat zich voordoet in een van deze infrastructuren.

Opleiden en informeren

Bijna 1.000 leerlingen in 17 scholen geïnformeerd over de risico's

In juni 2016 trok het Crisiscentrum met de Federal Truck naar een twintigtal Belgische gemeenten waar het Seveso-risico bestaat. Via een animatie kwamen de burgers er meer te weten over de dichtbijgelegen Seveso-ondernemingen. Ze leerden er ook de goede reflexen om aan te nemen in geval van een alarmering en hoe ze zich moeten voorbereiden op een noodsituatie.

In november en december 2016 ging het Crisiscentrum opnieuw de Belgische wegen op met de Federal Truck en ontmoette bijna 1.000 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en van het 1ste en 2de middelbaar in 17 scholen. Het doel was om de jongeren te sensibiliseren voor risico’s en crisissituaties.

Via spel en ontdekking kregen deze leerlingen informatie over het belang om zich voor te bereiden op een risico. Ze leerden ook hoe ze moeten reageren bij een storm, overstroming, massabeweging of wanneer de alarmeringssirenes weerklinken.

De school is een ideale plek voor risico-educatie, -preventie en -cultuur, want kinderen zijn:

  • de meest kwetsbare burgers: ze moeten geïnformeerd worden over hoe ze zichzelf kunnen beschermen en over de aan te nemen gedragingen;
  • de volwassenen van morgen: ze kunnen automatismen aanleren voor de lange termijn;
  • de uitgelezen ambassadeurs: eens gesensibiliseerd, kunnen ze op hun beurt hun ouders en naasten informeren.

Versterking van (de voorbereiding op) het crisisbeheer

In 2016 zijn (een dertigtal) nieuwe medewerker aangetrokken om tijdens een noodsituatie de fundamentele functies van het Crisiscentrum te kunnen opnemen, voornamelijk op het niveau van de permanentie 24u/7d (administratie, omkadering en continudiensten). Het is de eerste stap van de noodzakelijke versterking van het Crisiscentrum.

Sinds december 2016 kan het Seveso-versterkignsteam van de Directie Noodplanning rekenen op enkele nieuwe medewerkers. Deze directie werkt, samen met de provinciegouverneurs, aan de opstelling van de nood- en interventieplannen. Ze organiseert ook oefeningen voor de 214 chemische bedrijven die als Seveso-hogedrempelonderneming geclassificeerd zijn.

Drie collega’s zijn de in 2016 opgerichte Passagiers Informatie Eenheid komen versterken. Deze dienst wordt in 2017 verder uitgebouwd.

Veiligheidsportaal ICMS

Veiligheidsportaal ICMS

01/01/2017 : Invoering veiligheidsportaal ICMS (Incident & Crisis Management System) = informatie-uitwisseling tussen actoren van noodplanning en crisisbeheer

  • 995 keer gebruikt in 2017 (152 incidenten, 496 evenementen, 347 oefeningen)
  • 672 noodplannen geïntegreerd in 2017

Uitbouw van de “Passagiers Informatie Eenheid”

De FOD Binnenlandse Zaken heeft in 2016 de “Passagiers Informatie Eenheid” (PIE) bij het Crisiscentrum opgericht. Deze eenheid is bevoegd voor de registratie en verwerking van passagiersgegevens (Passenger Name Record of PNR). Naast de eerste aanwervingen voor de creatie van de PIE werd met steun van het Fonds voor Interne Veiligheid een business analyse uitgevoerd om de nodige vereisten vast te leggen voor de ontwikkeling van een IT-systeem.

Ook werd er intensief overlegd tussen de politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten om de samenwerking te stroomlijnen. Dat de Belgische overheid de analyse van passagiersgegevens hoog op de agenda plaatst, werd nogmaals benadrukt door op korte termijn werk te maken van een wetgevend kader voor de verwerking van de gegevens en het initiatief van minister Jan Jambon om ook voor hogesnelheidstreinen een gemeenschappelijke aanpak met de buurlanden te onderhandelen.

© Jeff Greenberg
© Jeff Greenberg

Cel Radicalisme bij de Dienst Vreemdelingenzaken

Deze cel is operationeel sinds 1 mei 2016 en vervult de volgende opdrachten: opvolging van de screening van de asielzoekers, administratieve opvolging van de haatpredikers, oprichting en leiding van een werkgroep “asiel en migratie” geïntegreerd in het Plan Radicalisme, opvolging van de individuele dossiers en ondersteuning van de uitvoeringsdiensten van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek

Aanslagen van 22 maart 2016

Het Crisiscentrum coördineerde de verschillende betrokken diensten en overheden om toe te zien op de hulpverlening aan de slachtoffers en op de veiligheid en informatie van de bevolking.

De Civiele Bescherming nam deel aan de opsporing en evacuatie van de slachtoffers van de aanslagen.