Categoriearchief: Organisatie

Onze organisatie in 2017

Onze organisatie in 2017

Op 31 december 2017 telt de FOD Binnenlandse Zaken 5.578 medewerkers. Dat zijn er 76 minder dan in januari 2017.

In 2017:

 • bedraagt de gemiddelde leeftijd van het personeel 43,52 jaar,
 • telt de FOD 50,58 % mannen en 49,42 % vrouwen,
 • zijn er 56,59 % Nederlandstalige en 43,41 % Franstalige personeelsleden,
 • is 28,80 % van de medewerkers contractueel en 71,20 % statutair.

Geografisch gezien zijn 2.603 medewerkers (hetzij 46,67 %) niet tewerkgesteld in de centrale diensten te Brussel, maar wel in de gedecentraliseerde diensten van de FOD:

 • de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken,
 • de noodoproepcentrales,
 • de operationele eenheden van de Civiele Bescherming,
 • de federale diensten van de gouverneurs,
 • de diensten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten,
 • de regionale diensten van het Rijksregister,
 • de Centrale dienst voor Duitse vertaling.

Het aantal telewerkers bij de FOD Binnenlandse Zaken is gestegen van 791 in 2016 naar 868 in 2017. Dat is 27,52 % van de personeelsleden die een functie uitoefenen waarbij telewerk mogelijk is (3.155).

Federale opdrachten van de gouverneurs

Als commissarissen van de federale regering in de provincies hebben de gouverneurs opdrachten gekregen om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een heel verscheiden takenpakket in de volgende domeinen:

 • civiele veiligheid en noodplanning,
 • politionele veiligheid en openbare orde,
 • specifiek administratief toezicht op de werking van de lokale politie,
 • wapenwetgeving,
 • brandweer,
 • behandeling van rampenschade.

Daarnaast zijn de provinciegouverneurs betrokken bij de beleidsvoorbereiding van de taken die hun zijn toevertrouwd. De provinciegouverneurs zijn ook commissarissen van de regeringen van gewesten en gemeenschappen. Voor de uitoefening van hun federaal takenpakket stelt de FOD Binnenlandse Zaken federale ambtenaren ter beschikking van de gouverneurs.

In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is er een hoge ambtenaar en een vicegouverneur. De vicegouverneur wordt benoemd en afgezet door de Brusselse regering.

De vicegouverneur, die perfect tweetalig is, moet erop toezien dat de wetten en reglementen over het gebruik van talen in bestuurszaken toegepast worden in de gemeenten van het administratief arrondissement. Hij heeft hetzelfde statuut als een provinciegouverneur.

Nieuwe website

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft sinds juli 2016 een nieuwe website. De site oogt modern en is gebruiksvriendelijk. Ze bevat onder meer informatie over veiligheid, verkiezingen, identiteit, asiel en migratie.

Om de burger snel en efficiënt de gezochte informatie te helpen vinden, is de nieuwe portaalsite:

 • informatief: de opdrachten van de FOD zijn ondergebracht in vier thema’s en er wordt rechtstreeks doorverwezen naar informatie;
 • reactief: de site bevat het laatste nieuws van de FOD in de rubrieken Nieuws en Tweets;
 • responsive: de site is probleemloos raadpleegbaar vanop verschillende toestellen (computer, tablet of smartphone).

Informatieveiligheid en interne controle

De cel Informatieveiligheid en Interne Controle ziet toe op de correcte toepassing van de principes van goed bestuur en informatieveiligheid. Ze draagt eveneens bij tot een effectief en efficiënt systeem van intern beheer binnen de FOD Binnenlandse Zaken en tot een optimale beheersing van de risico’s om de doelstellingen van de FOD te behalen.

Om zijn doelstellingen te bereiken, definieert, verbetert en stimuleert de cel voortdurend de beleidslijnen, processen en standaarden van interne controle en informatieveiligheid.

Ziehier de acties van de cel in 2016:

Informatieveiligheid

 • Sensibilisering over cybersecurity via diverse publicaties op intranet, evaluatie van de ethische hacking en meting (phishing-test).
 • Formulering van adviezen met betrekking tot verschillende projecten, zoals AMIF-ISF, BE-Alert, Orcas, Evibel voor de Dienst Vreemdelingenzaken, consolidatie van de datacenters voor ICT, “Only once” voor Veiligheid en Preventie, gcloud, eBox, BeDigital …
 • Plan informatieveiligheid ontwikkeld en gevalideerd door het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • Lancering van een forum over informatieveiligheid waarin de vijf algemene directies en de drie stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken vertegenwoordigd zijn.

Interne controle

 • Evaluatie, via een referentiemeting, van een interne controle in de vijf algemene directies en de drie stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • Opstellen van een gefaseerd plan voor de totstandbrenging van een systeem van interne controle.
 • Ontwikkeling van een methodologie voor procesbeschrijving en risicoanalyses.
 • Ondersteuning voor risicoanalyses en audits.
 • Opstellen van een jaarlijks verslag over het systeem van interne controle voor het Auditcomité van de Federale Overheid.

Dynamisch personeelsbeheer

Op 31 december 2016 telt de FOD Binnenlandse Zaken 5.717 medewerkers. Dat zijn er 228 meer dan in januari 2016. Deze uitzonderlijke, grotendeels tijdelijke aanwervingen betreffen voornamelijk drie operationele diensten:

 • de noodoproepcentrales 112/100 en 101,
 • de asielinstanties en de dienst Terugkeer van de Dienst Vreemdelingendiensten,
 • het Crisiscentrum.

Bij de andere algemene directies (Civiele Veiligheid, Instellingen en Bevolking) daarentegen is in 2016 de capaciteit met 4 % gedaald.

In 2016:

 • bedraagt de gemiddelde leeftijd van het personeel 44 jaar,
 • telt de FOD 50,80 % mannen en 49,20 % vrouwen,
 • zijn er 56,20 % Nederlandstalige en 43,80 % Franstalige personeelsleden,
 • is 30,08 % van de medewerkers contractueel en 69,92 % statutair.

Geografisch gezien zijn 2.657 medewerkers (hetzij 46,50 %) niet tewerkgesteld in de centrale diensten te Brussel, maar wel in de gedecentraliseerde diensten van de FOD:

 • de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken,
 • de noodoproepcentrales,
 • de operationele eenheden van de Civiele Bescherming,
 • de federale diensten van de gouverneurs,
 • de diensten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten,
 • de regionale diensten van het Rijksregister,
 • de Centrale dienst voor Duitse vertaling.

Het aantal telewerkers bij de FOD Binnenlandse Zaken is gestegen van 735 in 2015 naar 791 in 2016. Dat is bijna 23 % van de personeelsleden die een functie uitoefenen waarbij telewerk mogelijk is (3.464).