Alle berichten van Kristof Delaere

Nieuwe website

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft sinds juli 2016 een nieuwe website. De site oogt modern en is gebruiksvriendelijk. Ze bevat onder meer informatie over veiligheid, verkiezingen, identiteit, asiel en migratie.

Om de burger snel en efficiënt de gezochte informatie te helpen vinden, is de nieuwe portaalsite:

 • informatief: de opdrachten van de FOD zijn ondergebracht in vier thema’s en er wordt rechtstreeks doorverwezen naar informatie;
 • reactief: de site bevat het laatste nieuws van de FOD in de rubrieken Nieuws en Tweets;
 • responsive: de site is probleemloos raadpleegbaar vanop verschillende toestellen (computer, tablet of smartphone).

Informatieveiligheid en interne controle

De cel Informatieveiligheid en Interne Controle ziet toe op de correcte toepassing van de principes van goed bestuur en informatieveiligheid. Ze draagt eveneens bij tot een effectief en efficiënt systeem van intern beheer binnen de FOD Binnenlandse Zaken en tot een optimale beheersing van de risico’s om de doelstellingen van de FOD te behalen.

Om zijn doelstellingen te bereiken, definieert, verbetert en stimuleert de cel voortdurend de beleidslijnen, processen en standaarden van interne controle en informatieveiligheid.

Ziehier de acties van de cel in 2016:

Informatieveiligheid

 • Sensibilisering over cybersecurity via diverse publicaties op intranet, evaluatie van de ethische hacking en meting (phishing-test).
 • Formulering van adviezen met betrekking tot verschillende projecten, zoals AMIF-ISF, BE-Alert, Orcas, Evibel voor de Dienst Vreemdelingenzaken, consolidatie van de datacenters voor ICT, “Only once” voor Veiligheid en Preventie, gcloud, eBox, BeDigital …
 • Plan informatieveiligheid ontwikkeld en gevalideerd door het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • Lancering van een forum over informatieveiligheid waarin de vijf algemene directies en de drie stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken vertegenwoordigd zijn.

Interne controle

 • Evaluatie, via een referentiemeting, van een interne controle in de vijf algemene directies en de drie stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • Opstellen van een gefaseerd plan voor de totstandbrenging van een systeem van interne controle.
 • Ontwikkeling van een methodologie voor procesbeschrijving en risicoanalyses.
 • Ondersteuning voor risicoanalyses en audits.
 • Opstellen van een jaarlijks verslag over het systeem van interne controle voor het Auditcomité van de Federale Overheid.

Dynamisch personeelsbeheer

Op 31 december 2016 telt de FOD Binnenlandse Zaken 5.717 medewerkers. Dat zijn er 228 meer dan in januari 2016. Deze uitzonderlijke, grotendeels tijdelijke aanwervingen betreffen voornamelijk drie operationele diensten:

 • de noodoproepcentrales 112/100 en 101,
 • de asielinstanties en de dienst Terugkeer van de Dienst Vreemdelingendiensten,
 • het Crisiscentrum.

Bij de andere algemene directies (Civiele Veiligheid, Instellingen en Bevolking) daarentegen is in 2016 de capaciteit met 4 % gedaald.

In 2016:

 • bedraagt de gemiddelde leeftijd van het personeel 44 jaar,
 • telt de FOD 50,80 % mannen en 49,20 % vrouwen,
 • zijn er 56,20 % Nederlandstalige en 43,80 % Franstalige personeelsleden,
 • is 30,08 % van de medewerkers contractueel en 69,92 % statutair.

Geografisch gezien zijn 2.657 medewerkers (hetzij 46,50 %) niet tewerkgesteld in de centrale diensten te Brussel, maar wel in de gedecentraliseerde diensten van de FOD:

 • de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken,
 • de noodoproepcentrales,
 • de operationele eenheden van de Civiele Bescherming,
 • de federale diensten van de gouverneurs,
 • de diensten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten,
 • de regionale diensten van het Rijksregister,
 • de Centrale dienst voor Duitse vertaling.

Het aantal telewerkers bij de FOD Binnenlandse Zaken is gestegen van 735 in 2015 naar 791 in 2016. Dat is bijna 23 % van de personeelsleden die een functie uitoefenen waarbij telewerk mogelijk is (3.464).

Vreemdelingenbetwistingen

Daling van het aantal beroepen

In 2017 zijn 15.887 beroepen ingediend (tegenover 15.917 in 2016). Het betreft 7.076 asielberoepen en 8.811 migratieberoepen.

De beroepen ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bijvoorbeeld in het geval van een repatriëring, zijn gedaald van 1.282 in 2016 naar 965 in 2017 (gemiddeld 80 per maand).

In 2017 is het aantal beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid met 25 % gedaald.

Uitstroom hoger dan instroom en grote werkvoorraad

In 2017 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 16.228 arresten gewezen, waarvan 10.775 op het vlak van migratie en 5.453 op het vlak van asiel. Er zijn dus meer arresten uitgesproken dan beroepen binnengekomen.

Begin 2017 bedraagt de werkvoorraad bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 21.825 beroepen. Op het einde van 2017 is deze voorraad afgebouwd tot 21.302 beroepen. De nog te behandelen werkvoorraad blijft evenwel erg groot.

Aantal ingediende beroepen

Aantal beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid

Eenheid van rechtspraak

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de eenheid van rechtspraak door een aantal beroepen te behandelen in verenigde kamers of in algemene vergadering gerealiseerd.

Visumweigeringen aan Turkse imams

De Raad heeft een duidelijk standpunt ingenomen over een aantal beslissingen tot weigering van visa aan Turkse imams. De Raad heeft geduid dat de loutere aanstelling van een vreemdeling door zijn nationale overheid met het oog op een zending als bedienaar van een eredienst niet tot gevolg heeft dat de Belgische overheidsdiensten verplicht zijn om een visum af te leveren aan de betrokkene.

Bevel om het grondgebied te verlaten voor de imam van de Grote Moskee

De Raad heeft het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd aan de imam van de Grote Moskee van Brussel, vernietigd. Om te kunnen overgaan tot het beëindigen van het verblijf van een vreemdeling omwille van redenen van openbare orde of nationale veiligheid, moet immers uit het persoonlijk gedrag van deze vreemdeling blijken dat hij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.

Nood aan internationale bescherming voor personen uit Bagdad

De Raad heeft zich uitgesproken over het willekeurig geweld in Bagdad. Het geweldsklimaat is er het gevolg van een intern gewapend conflict dat alle burgers kan treffen. Er moet ook individueel worden onderzocht of de asielzoeker omwille van persoonlijke omstandigheden, in vergelijking met andere personen, een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van het geweld dat zich in Bagdad voordoet.

Wet om de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken

De Raad heeft een aantal arresten geveld over de wettigheid van beslissingen genomen in toepassing van de nieuwe wet van 24 februari 2017. Deze wet maakt het in bepaalde omstandigheden mogelijk om het verblijf te beëindigen van vreemdelingen die al lang in België verblijven, maar een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. De Raad heeft gefocust op de verplichtingen die op het bestuur rusten als het de bepalingen van deze wet wil toepassen.

Verwijderingsmaatregelen ten aanzien van vreemdelingen die weigeren een asielaanvraag in te dienen

In het kader van een procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, heeft de Raad benadrukt dat het bestuur, alvorens over te gaan tot de verwijdering van een vreemdeling naar zijn land van herkomst, altijd moet nagaan of de vreemdeling in dat land geen reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.

Tienjarig jubileum

Op 1 juni 2017 vervult de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen al een decennium lang zijn rol als onafhankelijk administratief rechtscollege. Tijdens deze tien jaar heeft de Raad 189.328 arresten gewezen of bijna 19.000 per jaar.

Ter ere van zijn jubileum heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen twee academische zittingen georganiseerd in het Paleis der Academiën. Deze zijn bijgewoond door zo’n 200 magistraten, advocaten en rechtspractici. Een aantal van ’s lands meest eminente juristen hebben er het daadwerkelijk karakter van de rechtsbescherming die de Raad biedt genomen. In een eerste zitting is de complexiteit van de procedures en de moeilijkheden van het functioneren in een meergelaagde rechtsorde bevestigd. Tijdens de tweede zitting zijn de toegang tot de rechter, het recht op een eerlijk proces, de eenheid van rechtspraak en de duurzame geschillenoplossing aan bod gekomen.

Er is eveneens een publicatie uitgegeven waarin de rechtspraak van de Raad over tien jaar wordt belicht.

Nieuwe eerste voorzitter en voorzitter

Op 15 september 2017 zijn tijdens een plechtige zitting Serge Bodart als nieuwe eerste voorzitter en Geert De Boeck als nieuwe voorzitter aangesteld.

Serge Bodart is staatsraad bij de Raad van State en was voorzitter bij de oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Geert De Boeck is sinds 2007 rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en staat de eerste voorzitter bij met de leiding van de Raad en de uitvoering van het beleidsplan.

Moderniseringen op het vlak van ICT

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een modern rechtscollege. Een aantal informaticatools is gemoderniseerd. Zo is, na een uitvoerige testfase, gekozen voor een VPN-systeem om van thuis uit op het netwerk van de Raad te werken. Dat systeem heeft meer mogelijkheden, is sneller en veiliger dan het vorige.

Op het vlak van telefonie is gekozen voor Skype For Business, waarmee de medewerkers gratis met elkaar kunnen chatten. Zo is het voor een medewerker mogelijk om een ontwerparrest samen met zijn magistraat te bekijken, te bespreken en aan te passen, zelfs al bevinden zij zich niet in dezelfde ruimte.

Er is eveneens een nieuw intranet waarop verschillende diensten en kamers kunnen publiceren. Het is een onmisbare tool om op de hoogte te blijven van de belangrijkste nieuwigheden en om snel informatie terug te vinden.

Bescherming van de slachtoffers van mensenhandel

In het streven naar voortdurende verbetering is de wet in 2016 gewijzigd om een tijdelijke verblijfstitel van 45 dagen te kunnen afgeven zodra een dossier is aangelegd. Deze wijziging beantwoordt aan de criteria van de actoren in het veld en ook aan de aanbevelingen van de Raad van Europa. Op die manier maakt de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beschermende taak tegenover de slachtoffers waar en wordt een procedure toegepast die eenvoudiger en begrijpelijker is.

Humanitaire en medische regularisaties

Daling van het aantal aanvragen

Ten gevolge van de invoering van het rolrecht, is het aantal aanvragen op basis van artikel 9bis met meer dan 50 % gedaald. Tussen 1 april 2015 (datum van de effectieve invoering van het rolrecht) en 31 december 2016, zijn er gemiddeld 263 nieuwe aanvragen per maand. In de vijftien maanden voorafgaand aan april 2015 betrof dit gemiddeld 543 nieuwe aanvragen.

Wegwerken van de achterstand

Alles wordt in het werk gesteld om de achterstand significant te verminderen tegen midden 2017, wat ook de behandeltermijnen zal verkorten.

Europees project MedCOI

Dankzij het uitmuntende werk van de Belgische onderzoekers van het team MedCOI sinds 2012, kunnen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Europese partnerlanden rekenen op een snelle en kwaliteitsvolle communicatie van informatie over de toegankelijkheid van de medische zorgen in de landen van herkomst.

In 2016 heeft het team MedCOI van de medische sectie 170 individuele vragen over de toegankelijkheid van de medische zorgen beantwoord. Er is een Fact Finding Mission volbracht in Albanië en tegen 2017 zullen deze experts ook zes nieuwe Country Fact Sheets opstellen of de bestaande bijwerken. Verder zijn Standard Operating Procedures gepland, kwaliteitscontroles uitgevoerd en opleidingen gevolgd en georganiseerd.

Het aantal aanvragen voor humanitaire en medische regularisaties is met meer dan 50 % gedaald in 2016.

Strijd tegen misbruik

In het kader van de strijd tegen het misbruik of het oneigenlijke gebruik van de procedure conform artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, zijn contacten gelegd met de diensten van het RIZIV om tot samenwerking te komen.

Terugkeer

Verhoging van de opvangcapaciteit in de gesloten centra met 131 plaatsen

Door de bijkomende budgettaire middelen die zijn vrijgemaakt om personeel aan te werven, kon de capaciteit van de gesloten centra aanzienlijk worden verhoogd. In vergelijking met 2015 is de opvangcapaciteit met 131 plaatsen toegenomen.

Deze stijging van de opvangcapaciteit is binnen de aanwezige infrastructuur doorgevoerd. In het Centrum voor illegalen in Merksplas was er de grootste toename (van 92 naar 142 bewoners) dankzij de opening van een nieuw blok, een volledig gerenoveerd gebouw. Het Repatriëringscentrum 127bis zag zijn opvangcapaciteit stijgen van 88 naar 120 plaatsen door de opening van een nieuwe vleugel. De bijkomende plaatsen in de centra voor illegalen in Brugge en Vottem zijn te verklaren door het feit dat de opvangcapaciteit van beide centra tijdelijk was teruggeschroefd wegens infrastructuurwerken en een tekort aan veiligheidspersoneel.

In de gesloten centra zijn 131 plaatsen bijgekomen in 2016.

Asiel

Hoge graad van internationale bescherming

In 2016 was het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in 57,7% van de beslissingen ten gronde van oordeel dat de asielzoeker internationale bescherming nodig had:

 • 45,8 % beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus,
 • 11,9 % beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het betreft in totaal 12.089 beslissingen voor 15.478 personen (met inbegrip van de minderjarige kinderen die mee zijn met hun ouders).

De beschermingsgraad van 57,7 % is hoger dan de 52,7% van 2015. Dit komt door het feit dat in 2016 veel dossiers zijn behandeld van personen die uit Syrië komen. In totaal kregen 7.051 Syriërs een beschermingsstatus in België.

Syrië, Irak en Afghanistan vormen de top drie van landen van herkomst met het grootste aantal positieve beslissingen. Dit toont aan dat de nood aan bescherming hoog blijft voor personen die uit bepaalde landen komen.

Groot aantal afgeleverde documenten

Naast het evalueren van de asielaanvragen, geeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) administratieve documenten af aan staatlozen en erkende vluchtelingen. Zij kunnen zich immers niet meer tot hun nationale overheden wenden om die documenten te verkrijgen.

In 2016 heeft de “helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen” 30.960 documenten afgeleverd. Hoewel dit een record is, is het cijfer niet verrassend. In 2016 heeft het CGVS immers 12.197 personen als vluchteling erkend.

Als het CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een asielzoeker als vluchteling heeft erkend, stuurt het CGVS automatisch een vluchtelingenattest. Daarnaast contacteren erkende vluchtelingen soms het CGVS om andere documenten te verkrijgen. In 2016 ging het vooral om geboortebewijzen, maar er is ook een groot aantal identiteitsbewijzen afgegeven.

De helpdesk heeft die werklast kunnen opvangen door de efficiëntie van zijn methoden te verbeteren.