Over de FOD Binnenlandse Zaken

Uw veiligheid, ons beroep

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken in de volgende domeinen:

  • beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover deze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: bepaalde artikels van de grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in bestuurszaken, bepaalde verkiezingen …
  • registratie en identificatie van de natuurlijke personen,
  • vreemdelingenbeleid,
  • veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer).

De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van veiligheid en migratiebeleid.

Het verzekeren van de veiligheid van de burgers is een van de eerste opdrachten van de staat. Het betreft een complexe uitdaging die de samenwerking en coördinatie vergt van verschillende organisaties zoals de politie, de inlichtingendiensten, het OCAD, Justitie, alsook van de verschillende bestuursniveaus (internationaal, federaal, regionaal, provinciaal en lokaal).

Binnen dat kader vervult de FOD Binnenlandse Zaken, samen met het geheel van deze partners, een rol op het vlak van de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid.

Wij willen de strategische allianties versterken en een performant uitwisselingsplatform aanbieden dat borg staat voor een gecoördineerde en horizontale aanpak van de veiligheid, waarbij iedere dienst zijn opdrachten op een autonome en coherente manier uitvoert.

Uw veiligheid, ons beroep.