Asiel in 2017

Stabilisatie van het aantal asielaanvragen in 2017

In 2017 dienden 19.688 personen een asielanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken: dit aantal is vergelijkbaar met dat van 2016, toen 18.710 personen een dergelijk verzoek indienden, en ligt veel lager dan in 2015 (44.760 personen).

Syrië met 3.981 aanvragen komt in grote en hoofd van de ranglijst van landen van herkomst van asielzoekers. Afghanistan en Irak, met respectievelijk 1.582 en 1.357 aanvragen, maken de top 3 af.

Meer dan 20.000 beslissingen genomen door het CGVS

In 2017 heeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 20.568 beslissingen genomen voor 26.623 personen.

Het doel van het CGVS blijft meer dan ooit om efficiëntie en kwaliteit te combineren door elke asielaanvraag grondig te onderzoeken om consistente, tijdige en adequate beslissingen te nemen.

In 2017 bleef het aantal asielaanvragen relatief stabiel in vergelijking met 2016.

Top 5 asielaanvragen per land van herkomst in 2017

Evolutie van het aantal beslissingen genomen door het CGVS

Nog een hoog beschermingspercentage: 50.7%

In 2017 heeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in 50,7 % van de gevallen beslist dat de verzoeker daadwerkelijk bescherming nodig heeft. Het gaat in totaal om 9.931 beslissingen voor 13.833 personen (met inbegrip van de minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen).

  • 38,7 % betreft beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus aan personen die hun herkomstland hebben verlaten omdat ze vervolging vrezen omwille van hun nationaliteit, ras, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.
  • 12 % betreft beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan personen die een reëel risico op ernstige schade lopen in geval van terugkeer naar hun land van herkomst.

Achterstand drastisch geslonken

In april 2016 bedraagt de achterstand – het aantal dossiers waarover het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) nog geen beslissing genomen heeft – 18.400 dossiers. Dat is het gevolg van de hoge asielinstroom in 2015. Door een continue inzet van de medewerkers is de achterstand eind 2017 teruggebracht tot 7.279 dossiers. Als het aantal aanvragen om internationale bescherming en de personeelscapaciteit stabiel blijven, zal de achterstand tegen eind juni 2018 weggewerkt zijn.

“Nooit eerder is de achterstand in zo’n korte periode weggewerkt”, aldus commissaris-generaal Dirk Van den Bulck.

Asielprocedurerichtlijn omgezet in Belgisch recht

Op 21 november 2017 heeft het parlement de wetswijziging goedgekeurd waarbij de Asielprocedurerichtlijn wordt omgezet in Belgisch recht. Deze wetswijziging betekent dat nog meer aandacht zal besteden aan kwetsbare personen. Voorts geldt ook een nieuwe terminologie conform de EU-reglementering. Zo heet een asielzoeker voortaan een verzoeker om internationale bescherming en wordt een asielaanvraag binnenkort een verzoek om internationale bescherming genoemd.

70 missies in het kader van het Europees Asielondersteuningsbureau

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft eveneens 70 missies georganiseerd in het kader van het Europees Asielondersteuningsbureau (EASO). Experten van het CGVS zijn naar de hotspots in Griekenland en Italië gereisd om er de lokale instanties bij te staan, maar ook naar Malta en andere landen om er deel te nemen aan verschillende workshops van het EASO. Daarnaast hebben trainers van het CGVS in Malta opleidingen gegeven over asielgerelateerde thema’s aan collega’s uit andere lidstaten.

Het CGVS streeft naar een globale aanpak. Enerzijds pleit het voor een versterking van de “protection in the region”, waarbij vluchtelingen in de naburige landen kunnen rekenen op effectieve bescherming, anderzijds voor een toen

Hervestiging en relocatie / 8 hervestigingsmissies

In 2017 kwamen 1.309 mensen in ons land aan als onderdeel van de hervestigingDeze procedure biedt een oplossing voor vluchtelingendie niet kunnen terugkeren naar land van herkomst en evenmin voldoende bescherming kunnen genieten of geen lokale integratieperspectieven hebben in land van eerste opvang.

Daarnaast zijn 842 personen naar België gekomen voor relocatie volgens het spreidingsplan van de Europese Commissie. Met dit plan wil de commissie de druk verlichten op Griekenland en Italië, de lidstaten waarlangs de meeste migranten de EU binnenkomen.

In 2017 heeft het CGVS 8 hervestigingsmissies opgezet. Medewerkers van het CGVS hebben in Turkije, Libanon, Jordanië en Oeganda interviews afgenomen van vluchtelingen erkend door het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR).