Onze organisatie in 2017

Op 31 december 2017 telt de FOD Binnenlandse Zaken 5.578 medewerkers. Dat zijn er 76 minder dan in januari 2017.

In 2017:

 • bedraagt de gemiddelde leeftijd van het personeel 43,52 jaar,
 • telt de FOD 50,58 % mannen en 49,42 % vrouwen,
 • zijn er 56,59 % Nederlandstalige en 43,41 % Franstalige personeelsleden,
 • is 28,80 % van de medewerkers contractueel en 71,20 % statutair.

Geografisch gezien zijn 2.603 medewerkers (hetzij 46,67 %) niet tewerkgesteld in de centrale diensten te Brussel, maar wel in de gedecentraliseerde diensten van de FOD:

 • de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken,
 • de noodoproepcentrales,
 • de operationele eenheden van de Civiele Bescherming,
 • de federale diensten van de gouverneurs,
 • de diensten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten,
 • de regionale diensten van het Rijksregister,
 • de Centrale dienst voor Duitse vertaling.

Het aantal telewerkers bij de FOD Binnenlandse Zaken is gestegen van 791 in 2016 naar 868 in 2017. Dat is 27,52 % van de personeelsleden die een functie uitoefenen waarbij telewerk mogelijk is (3.155).

Aantal telewerkers

Genderdistributie (%)

 • Mannen
 • Vrouwen

Verdeling personeel in algemene directies en diensten

 • Algemene directie Civiele Veiligheid: 1.322
 • Algemene directie Veiligheid en Preventie: 202
 • Algemene directie Crisiscentrum: 117
 • Algemene directie Instellingen en Bevolking: 378
 • Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken: 1.997
 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: 556
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 269
 • Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD): 18
 • Interne ondersteuningsdiensten: 75
 • Stafdirectie Personeel en Organisatie / Facility: 191
 • Stafdirectie Begroting en Beheerscontrole: 29
 • Stafdirectie Informatie- en Communicatietechnologie: 68
 • Federale diensten van de gouverneurs: 356