Veiligheid in de transportsector

Bilateraal Frans-Belgisch akkoord in de transportsector

Als coördinator van de veiligheid van de kritieke infrastructuren vervult het Crisiscentrum een opvolgings- en ondersteuningsopdracht bij verschillende partners. In 2016 leidde dit tot grote vooruitgang in de (sub)sectoren van het spoorwegtransport, elektriciteit en gas, financiën en ruimtevaart:

  • goedkeuring van de lijst van de kritieke infrastructuren van de financiële sector (Nationale Bank) en van het spoorwegtransport (FOD Mobiliteit);
  • opvolging van de contacten tussen de exploitanten en de bevoegde politiediensten om de eventuele interventies voor te bereiden en de informatie-uitwisseling tussen hen te verbeteren;
  • bijdrage aan de opstelling van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kritieke groepen in de subsector van de elektriciteit (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – FANC);
  • deelname aan de werkzaamheden voor de opstelling door OCAD van de strategische dreigingsevaluaties voor de ruimtevaartsector (navigatiesystemen via satellieten) en de energiesector (elektriciteit en gas).

In mei 2016 heeft het Crisiscentrum, als EPCIP-contactpunt (European Program for Critical Infrastructure Protection), met Frankrijk een bilateraal akkoord opgesteld en gesloten voor de aanduiding van Europese kritieke infrastructuren tussen Frankrijk en België in de transportsector.

Dit akkoord kwam bovenop de andere met Frankrijk gesloten akkoorden voor de Europese kritieke infrastructuren van de elektriciteits- en gassector. Deze akkoorden beogen de grensoverschrijdende samenwerking te ontwikkelen en te versterken in geval van een zwaar veiligheidsincident dat zich voordoet in een van deze infrastructuren.