Provincie Namen

De provincie Namen houdt rekening met de terroristische dreiging. Ze moest in 2016 ook een groot aantal crisissen beheren: uitzonderlijk winterweer, telefoonpanne bij de 112, blokkering van de autosnelwegen tijdens sociale betogingen en staking in de gevangenissen.

Nucleaire oefening

In mei 2016 organiseerden de gouverneur van de provincie Namen en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een oefening rond nucleair crisisbeheer. Deze terreinoefening speelde zich af in het kader van de denkoefeningen over het nieuwe nucleair en radiologisch plan. Het simuleerde een ongeval met lichtgewonden tussen twee voertuigen, waarvan er één radioactieve stoffen vervoerde op de autosnelweg.

Voor de intervenanten (politie, brandweer, medische hulpverlening, Civiele Bescherming en FANC) beoogde de oefening goede reflexen aan te leren en juiste handelingen te stellen. Voor de provinciale en gemeentelijke overheden was het zaak om de problematiek van een lichte milieuverontreiniging te beheren en de coördinatie te testen bij de overgang van de gemeentelijke naar de provinciale fase.

De uit deze oefening getrokken lessen zijn enkele maanden later benut tijdens de nationale oefening op de site van de kerncentrale in Tihange, waaraan de diensten van de gouverneur actief deelgenomen hebben en die ze ook voorbereid hebben.

Telefoonpanne bij de 112

Op 29 april 2016 ontstond brand in een technisch lokaal in Namen. Kabels en vezels raakten beschadigd. Verschillende mensen zaten zonder telefoon- en internetverbinding, maar vooral de 112/100 was niet meer bereikbaar in heel de provincie.

Deze ernstige situatie had dramatische gevolgen kunnen hebben. De gouverneur kondigde dan ook meteen de provinciale noodfase af. Met de hulp van de lokale verantwoordelijken van de 112 is snel een oplossing gevonden. De operatoren van de 112/100 konden tijdelijk terecht in het huis van de gouverneur.

Naar aanleiding van dit crisisbeheer besliste de FOD Binnenlandse Zaken om zijn interne noodplannen te wijzigen en is contact opgenomen met de telefoonoperatoren om dergelijke situaties te beperken.

Terrorisme

In 2016 hebben de diensten van de gouverneur van Namen gewerkt aan de opstelling van een bijzonder nood- en interventieplan Terrorisme. In samenwerking met het parket en de hulp- en interventiediensten van de provincie hebben ze een ontwerp van plan voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Dit ging gepaard met de voortgezette werkzaamheden van de lokale in 2014 opgerichte taskforce waaraan de gouverneur deelneemt.