Provincie Luik

Elektronisch loket voor vergunningsaanvragen vuurwapens

Sinds 23 november 2016 kunnen de vergunningsaanvragen voor het bezit van vuurwapens online ingediend worden via een elektronisch loket. Het doel is niet om de papieren aanvragen te vervangen door online formulieren, maar om aanvullende moderne tools aan te bieden. De wapendienst blijft overigens open voor het publiek en is steeds telefonisch of via mail bereikbaar. Toch zorgt het gebruik van nieuwe elektronische tools, waarmee de burger steeds meer vertrouwd is, voor:

  • een verhoging van de kwaliteit van de aan het publiek geboden dienstverlening door de beschikbare procedures uit te breiden,
  • een vereenvoudiging van de interne werkprocedures.

Seveso-hogedrempelondernemingen: wat doen in geval van een aanslag?

Om te anticiperen op het risico op aanslagen, publiceerde de gouverneur van de provincie Luik in 2016 een brochure “Sûreté et Protection des entreprises Seveso Seuil Haut” (veiligheid en bescherming van Seveso-hogedrempelondernemingen). Deze brochure informeert de exploitanten van Seveso-fabrieken over de eerste maatregelen die zij moeten nemen in geval van een aanslag: alarmeren, contact opnemen met de politie … De brochure sensibiliseert hen ook over de beschermings- en preventiemaatregelen zoals:

  • aparte alarmeringen op het vlak van veiligheid (“Sécurité/Sûreté”),
  • te voorziene procedures/scenario’s,
  • sensibilisering van het personeel/informatie over de aan te nemen gedragingen,
  • structurele en organisatorische aanpassingen voor een betere bescherming van de site.

Deze in 2016 verspreide brochure zal in 2017 de aanleiding zijn voor specifieke veiligheidsbijlagen voor de bijzondere nood- en interventieplannen.