Vreemdelingenbetwistingen

Daling van het aantal beroepen

In 2017 zijn 15.887 beroepen ingediend (tegenover 15.917 in 2016). Het betreft 7.076 asielberoepen en 8.811 migratieberoepen.

De beroepen ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bijvoorbeeld in het geval van een repatriëring, zijn gedaald van 1.282 in 2016 naar 965 in 2017 (gemiddeld 80 per maand).

In 2017 is het aantal beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid met 25 % gedaald.

Uitstroom hoger dan instroom en grote werkvoorraad

In 2017 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 16.228 arresten gewezen, waarvan 10.775 op het vlak van migratie en 5.453 op het vlak van asiel. Er zijn dus meer arresten uitgesproken dan beroepen binnengekomen.

Begin 2017 bedraagt de werkvoorraad bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 21.825 beroepen. Op het einde van 2017 is deze voorraad afgebouwd tot 21.302 beroepen. De nog te behandelen werkvoorraad blijft evenwel erg groot.

Aantal ingediende beroepen

Aantal beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid

Eenheid van rechtspraak

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de eenheid van rechtspraak door een aantal beroepen te behandelen in verenigde kamers of in algemene vergadering gerealiseerd.

Visumweigeringen aan Turkse imams

De Raad heeft een duidelijk standpunt ingenomen over een aantal beslissingen tot weigering van visa aan Turkse imams. De Raad heeft geduid dat de loutere aanstelling van een vreemdeling door zijn nationale overheid met het oog op een zending als bedienaar van een eredienst niet tot gevolg heeft dat de Belgische overheidsdiensten verplicht zijn om een visum af te leveren aan de betrokkene.

Bevel om het grondgebied te verlaten voor de imam van de Grote Moskee

De Raad heeft het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd aan de imam van de Grote Moskee van Brussel, vernietigd. Om te kunnen overgaan tot het beëindigen van het verblijf van een vreemdeling omwille van redenen van openbare orde of nationale veiligheid, moet immers uit het persoonlijk gedrag van deze vreemdeling blijken dat hij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.

Nood aan internationale bescherming voor personen uit Bagdad

De Raad heeft zich uitgesproken over het willekeurig geweld in Bagdad. Het geweldsklimaat is er het gevolg van een intern gewapend conflict dat alle burgers kan treffen. Er moet ook individueel worden onderzocht of de asielzoeker omwille van persoonlijke omstandigheden, in vergelijking met andere personen, een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van het geweld dat zich in Bagdad voordoet.

Wet om de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken

De Raad heeft een aantal arresten geveld over de wettigheid van beslissingen genomen in toepassing van de nieuwe wet van 24 februari 2017. Deze wet maakt het in bepaalde omstandigheden mogelijk om het verblijf te beëindigen van vreemdelingen die al lang in België verblijven, maar een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. De Raad heeft gefocust op de verplichtingen die op het bestuur rusten als het de bepalingen van deze wet wil toepassen.

Verwijderingsmaatregelen ten aanzien van vreemdelingen die weigeren een asielaanvraag in te dienen

In het kader van een procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, heeft de Raad benadrukt dat het bestuur, alvorens over te gaan tot de verwijdering van een vreemdeling naar zijn land van herkomst, altijd moet nagaan of de vreemdeling in dat land geen reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.

Tienjarig jubileum

Op 1 juni 2017 vervult de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen al een decennium lang zijn rol als onafhankelijk administratief rechtscollege. Tijdens deze tien jaar heeft de Raad 189.328 arresten gewezen of bijna 19.000 per jaar.

Ter ere van zijn jubileum heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen twee academische zittingen georganiseerd in het Paleis der Academiën. Deze zijn bijgewoond door zo’n 200 magistraten, advocaten en rechtspractici. Een aantal van ’s lands meest eminente juristen hebben er het daadwerkelijk karakter van de rechtsbescherming die de Raad biedt genomen. In een eerste zitting is de complexiteit van de procedures en de moeilijkheden van het functioneren in een meergelaagde rechtsorde bevestigd. Tijdens de tweede zitting zijn de toegang tot de rechter, het recht op een eerlijk proces, de eenheid van rechtspraak en de duurzame geschillenoplossing aan bod gekomen.

Er is eveneens een publicatie uitgegeven waarin de rechtspraak van de Raad over tien jaar wordt belicht.

Nieuwe eerste voorzitter en voorzitter

Op 15 september 2017 zijn tijdens een plechtige zitting Serge Bodart als nieuwe eerste voorzitter en Geert De Boeck als nieuwe voorzitter aangesteld.

Serge Bodart is staatsraad bij de Raad van State en was voorzitter bij de oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Geert De Boeck is sinds 2007 rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en staat de eerste voorzitter bij met de leiding van de Raad en de uitvoering van het beleidsplan.

Moderniseringen op het vlak van ICT

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een modern rechtscollege. Een aantal informaticatools is gemoderniseerd. Zo is, na een uitvoerige testfase, gekozen voor een VPN-systeem om van thuis uit op het netwerk van de Raad te werken. Dat systeem heeft meer mogelijkheden, is sneller en veiliger dan het vorige.

Op het vlak van telefonie is gekozen voor Skype For Business, waarmee de medewerkers gratis met elkaar kunnen chatten. Zo is het voor een medewerker mogelijk om een ontwerparrest samen met zijn magistraat te bekijken, te bespreken en aan te passen, zelfs al bevinden zij zich niet in dezelfde ruimte.

Er is eveneens een nieuw intranet waarop verschillende diensten en kamers kunnen publiceren. Het is een onmisbare tool om op de hoogte te blijven van de belangrijkste nieuwigheden en om snel informatie terug te vinden.