Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse

Interne structuur en organisatie

Om tegemoet te komen aan de nieuwe opdrachten en de nieuwe personeelsleden optimaal te integreren, kreeg het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) een nieuwe structuur en een nieuw organogram.

Het operationele werk van het OCAD is voortaan georganiseerd rond vier departementen:

  1. Punctuele Analyse,
  2. Strategische Analyse,
  3. Documentatiebeheer,
  4. Countering Violent Extremism.

Deze departementen worden overkoepeld door een coördinatie- en analysekoepel die geleid wordt door twee coördinatoren die rechtstreeks rapporteren aan de directie.

Tot slot is ook een “strategisch en administratief” departement toegevoegd aan de directie.

Waar het OCAD in het begin vooral bevoegd was voor de (punctuele of strategische) dreigingsanalyses, werden zijn opdrachten de laatste jaren gevoelig uitgebreid, voornamelijk in het kader van de problematiek van de Foreign Terrorist Fighters (FTF).

Gemeenschappelijke databank Foreign Terrorist Fighters

Het OCAD heeft actief bijgedragen tot het opstellen van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters (DB FTF). Het doel van dit koninklijk besluit, aangenomen in uitvoering van de wet van 27 april 2016 inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme, is bepaalde aspecten van de DB FTF uit te werken.

Via de DB FTF kunnen verschillende diensten (waaronder het OCAD) met verschillende bevoegdheden hun gegevens en informatie delen, onder meer in de vorm van een inlichtingenfiche betreffende personen die betrokken zijn bij het fenomeen van de jihadstrijders die naar oorlogszones trekken.

Het delen van gegevens en informatie maakt het niet alleen mogelijk de potentiële dreiging van deze personen te evalueren, maar ook vooral de analyse, de evaluatie en de opvolging van de FTF te verzekeren om zo mogelijke terroristische daden te zien aankomen en te verhinderen. In dit kader werd een enorm werk aangevat om de informatie over de FTF te structureren en ter beschikking te stellen van de partnerdiensten door hun ook een geïndividualiseerde evaluatie te bezorgen. Het doel is te komen tot een geïndividualiseerde opvolging op lokaal niveau.

Het OCAD is belast met de controle van de kwaliteit van de gegevens ten opzichte van de doelstellingen van de DB FTF, met de coördinatie van de gegevenstoevoer door de verschillende diensten en met het instellen van een concrete samenwerking tussen diensten. Het OCAD is de operationele beheerder van deze DB FTF. Het is ook actief betrokken bij de uitbreiding van de databanken JIB (betreffende haatpredikers) en HTF (Homegrown Terrorist Fighters).

Cijfers en statistieken

De jaren 2015 en 2016 waren heel intens, wat zich vertaalt in onderstaande cijfers en grafieken.

Aantal inkomende documenten 2012-2016

  • Docs "IN" Proteus

Na de verschillende aanslagen in Frankrijk in 2015 (aanslag tegen de redactie van het satirisch blad Charlie Hebdo op 7 januari en de aanslagen van 13 november in Parijs) en de actie in Verviers van 15 januari 2015, verdubbelde het totale aantal ontvangen  documenten voor analyse nagenoeg ten opzichte van 2014.

Het jaar 2016 volgt dezelfde tendens met de verschillende aanslagen in Europa (met name Brussel en Zaventem op 22 maart, Nice op 14 juli, Würzburg op 18 juli, Rouen op 26 juli, Charleroi op 6 augustus en Berlijn op 19 december).

Aantal punctuele evaluaties 2012-2016

Tijdens de periode 2012-2014 bleef het aantal door het OCAD opgestelde evaluaties stabiel. Dat is waarschijnlijk het resultaat van het regelmatige overleg tussen het OCAD en zijn ondersteuningsdiensten over de relevantie van de evaluatieaanvragen.

Vanaf 2015 is er een zichtbare toename van zowel evaluatieaanvragen als opgestelde evaluaties.

In 2016 is beslist om verschillende antwoorden te groeperen die bedoeld zijn om de dreiging te evalueren tegen evenementen met een groot aantal personen. Deze evenementen werden gekwalificeerd als “soft targets” en sindsdien is het dreigingsniveau van kracht dat tijdens de algemene evaluatie van de dreiging is vastgelegd in België. Hoewel het aantal evaluatieaanvragen hoog blijft, is het aantal opgestelde evaluaties door het departement experts in 2016 minder hoog dan in 2015.

In deze cijfers is het volgende niet inbegrepen:

  • de strategische analyses van het OCAD,
  • de ongeveer 800 dreigingsevaluaties door het OCAD betreffende de individuele FTF (vanaf het najaar 2015 tot eind 2016).
  • Evaluaties OCAD

De verhoogde dreiging zorgde voor een grotere informatiestroom, met name naar het OCAD. In 2017 gaat het OCAD op dit elan verder. Naast de punctuele dreigingsanalyses die uitgevoerd worden met een verbeterde methodologie, zal het ook contextnota’s en prospectieve en kwalitatieve strategische nota’s blijven opstellen voor de partnerdiensten en de overheden.

In het kader van de noodzakelijke globale preventieve aanpak van gewelddadig extremisme, zal het OCAD zich, versterkt en in een nieuwe structuur, ten volle inzetten in zijn rol van coördinator en facilitator, in overleg en samenwerking met de andere diensten en overheden van het land.