conference-fraude-identité

Identiteitsfraude

Conferentie in het Egmontpaleis

Op 19 en 20 september 2016 heeft de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken en de federale politie, een conferentie over identiteitsfraude georganiseerd. Bijna 700 deelnemers uit alle gemeenten van het land kwamen er samen.

De deelnemers konden er informatiesessies volgen over de evolutie van de identiteitsfraude. Zij kregen van de federale politie eveneens tips om deze vorm van fraude op te sporen, alsook een demonstratie van de nieuwe toepassing “Federal Identity Fraud Reports“. Deze toepassing maakt een meer eenvoudige en gestructureerde melding mogelijk van de diverse gevallen van identiteitsfraude.

conference-fraude-identité

Gecoördineerde aanpak

De interdepartementale ministeriële omzendbrief van 27 mei 2016 richt zich tot alle departementen die betrokken zijn bij de uitreiking van identiteitskaarten en reisdocumenten. Dat is een grote primeur. Het document stelt een gecoördineerde aanpak in van de preventie en bestrijding van identiteitsfraude op federaal en lokaal niveau. Het bevat een stroomschema om een vermoeden van identiteitsfraude te melden.

Deze omzendbrief verzamelt goede praktijken voor de medewerkers in de gemeenten en de consulaire posten in het buitenland wanneer zij geconfronteerd worden met een vermoeden van fraude in een identiteitsdocument: elektronische identiteitskaart (eID), Kids-ID, Belgische verblijfstitel voor vreemdelingen, paspoort, reisdocument of document van de burgerlijke stand).

Concreet stelt deze omzendbrief het volgende voor:

  • de federale taskforce “Preventie en bestrijding van identiteitsfraude”, een expertisenetwerk gebaseerd op de uitwisseling van informatie en concrete gevallen;
  • de helpdesk Belpic, die het nationaal contactpunt is;
  • de gevoerde acties op gemeentelijk niveau en op het niveau van de consulaire posten;
  • de verschillende taken van het contactpunt binnen de gemeente in geval van een vermoeden van identiteitsfraude.