Terugkeer

Verhoging van de opvangcapaciteit in de gesloten centra met 131 plaatsen

Door de bijkomende budgettaire middelen die zijn vrijgemaakt om personeel aan te werven, kon de capaciteit van de gesloten centra aanzienlijk worden verhoogd. In vergelijking met 2015 is de opvangcapaciteit met 131 plaatsen toegenomen.

Deze stijging van de opvangcapaciteit is binnen de aanwezige infrastructuur doorgevoerd. In het Centrum voor illegalen in Merksplas was er de grootste toename (van 92 naar 142 bewoners) dankzij de opening van een nieuw blok, een volledig gerenoveerd gebouw. Het Repatriëringscentrum 127bis zag zijn opvangcapaciteit stijgen van 88 naar 120 plaatsen door de opening van een nieuwe vleugel. De bijkomende plaatsen in de centra voor illegalen in Brugge en Vottem zijn te verklaren door het feit dat de opvangcapaciteit van beide centra tijdelijk was teruggeschroefd wegens infrastructuurwerken en een tekort aan veiligheidspersoneel.

In de gesloten centra zijn 131 plaatsen bijgekomen in 2016.

Repatriëringen vanuit de gevangenissen en de gesloten centra

Net zoals in 2015 zijn er aanzienlijke inspanningen geleverd voor de terugkeer van opgesloten vreemdelingen zonder wettig verblijf vanaf hun vrijlating. In 2016 is er een stijging van het aantal verwijderingen van opgesloten vreemdelingen (1.595 tegenover 1.437 in 2015). Deze stijging is te verklaren door een versterkte samenwerking tussen de FOD Binnenlandse Zaken (Dienst Vreemdelingenzaken) en de FOD Justitie (Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen).

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan voortaan sneller met de effectieve voorbereiding van een verwijdering beginnen:

  • De verwijdering kan nu vanaf zes maanden voor het einde van de straf plaatsvinden in plaats van twee maanden.
  • De personen die tot straffen van korte duur zijn veroordeeld, kunnen worden verwijderd vanaf vier maanden voor de normale datum van voorlopige invrijheidsstelling.
  • Voor de personen die tot langdurige straffen zijn veroordeeld, is de verwijdering een voorwaarde geworden voor de vrijlating.

Er is dus sprake van een stijging, ondanks de tijdelijke sluiting van de luchthaven van Zaventem ten gevolge van de aanslag van 22 maart.

De aanwezigheid van vreemdelingen zonder wettig verblijf in de gevangenissen daalt licht. In januari 2016 waren het er 3.270 (op 5.304 gedetineerde vreemdelingen); in januari 2017 ging het om 2.939 (op 4.883 gedetineerde vreemdelingen), een vermindering dus met 331 personen.

Eurescrim

Personen die feiten van openbare orde plegen in België en legaal verblijven in een ander Europees land, mogen niet naar hun land van herkomst worden uitgezet zolang die verblijfsmachtiging niet is ingetrokken. Het komt voor dat deze personen naar België terugkeren en opnieuw feiten van openbare orde plegen. Er moet dus tegen dit fenomeen worden opgetreden. Het project “Eurescrim” is daarvoor op touw gezet. Er wordt onderzocht of de andere lidstaat een einde kan maken aan het legaal verblijf van deze personen op grond van feiten of veroordelingen in België, om ze vervolgens van het grondgebied te kunnen verwijderen. Deze intrekking van het verblijf kan alleen plaatsvinden als er een goede samenwerking bestaat rond gegevensuitwisseling met de betrokken lidstaat.

Spanje is het eerste land waarmee de samenwerking is gestart, in 2014. Tot eind 2016 zijn 124 dossiers voorgelegd aan dit land. In 70 gevallen besliste Spanje de verblijfsvergunning in te trekken. De samenwerking met Spanje is een succes en kan als voorbeeld dienen voor uitbreiding naar de andere landen van de Europese Economische Ruimte.

Opvolging van asielzoekers die naar hun land van herkomst terugkeren

In januari 2016 startte een project betreffende de vluchtelingen of subsidiair beschermden die terugkeren naar het land dat ze zijn ontvlucht zonder daarvan de bevoegde overheden te informeren. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft een 50-tal kennisgevingen van de politie ontvangen. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft in 10 gevallen de status van vluchteling geweigerd, in 2 gevallen die status behouden en onderzoekt de andere gevallen.