Asiel

Sterke daling van het aantal asielaanvragen

In 2016 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken 18.710 asielaanvragen geregistreerd. Dat is 68 % minder dan de 44.760 aanvragen in 2015.

Deze daling doet zich ook voor in de meeste landen van de Europese Unie. Dat komt door de overeenkomst van de Europese Unie met Turkije en de sluiting van de route van Turkije naar Griekenland.

In België komt dit tot uiting in een sterke daling van het aantal asielzoekers uit Afghanistan, Syrië en Irak. In 2016 vertegenwoordigden deze drie landen zo’n 35 % van de asielaanvragen ingediend in België (tegenover 63 % in 2015).

Toch blijven Afghanistan, Syrië en Irak de drie belangrijkste landen van herkomst van de asielzoekers in 2016. Daarna komen Guinee en Somalië.

Recordaantal beslissingen

In 2016 heeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 22.207 beslissingen genomen voor 27.678 personen. Dat is een stijging met meer dan 30 % ten opzichte van 2015 (16.929 beslissingen). Nooit heeft het CGVS zo veel beslissingen genomen in een jaar. Dat is te verklaren door:

  • de uitbreiding van het personeelsbestand,
  • interne maatregelen voor meer efficiëntie,
  • de grote betrokkenheid van de medewerkers.

In 2016 is het aantal asielaanvragen met 68 % verminderd in vergelijking met 2015.

Top vijf van asielaanvragen per land van herkomst in 2016

Evolutie van het aantal beslissingen

Hoge graad van internationale bescherming

In 2016 was het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in 57,7% van de beslissingen ten gronde van oordeel dat de asielzoeker internationale bescherming nodig had:

  • 45,8 % beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus,
  • 11,9 % beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het betreft in totaal 12.089 beslissingen voor 15.478 personen (met inbegrip van de minderjarige kinderen die mee zijn met hun ouders).

De beschermingsgraad van 57,7 % is hoger dan de 52,7% van 2015. Dit komt door het feit dat in 2016 veel dossiers zijn behandeld van personen die uit Syrië komen. In totaal kregen 7.051 Syriërs een beschermingsstatus in België.

Syrië, Irak en Afghanistan vormen de top drie van landen van herkomst met het grootste aantal positieve beslissingen. Dit toont aan dat de nood aan bescherming hoog blijft voor personen die uit bepaalde landen komen.

Groot aantal afgeleverde documenten

Naast het evalueren van de asielaanvragen, geeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) administratieve documenten af aan staatlozen en erkende vluchtelingen. Zij kunnen zich immers niet meer tot hun nationale overheden wenden om die documenten te verkrijgen.

In 2016 heeft de “helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen” 30.960 documenten afgeleverd. Hoewel dit een record is, is het cijfer niet verrassend. In 2016 heeft het CGVS immers 12.197 personen als vluchteling erkend.

Als het CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een asielzoeker als vluchteling heeft erkend, stuurt het CGVS automatisch een vluchtelingenattest. Daarnaast contacteren erkende vluchtelingen soms het CGVS om andere documenten te verkrijgen. In 2016 ging het vooral om geboortebewijzen, maar er is ook een groot aantal identiteitsbewijzen afgegeven.

De helpdesk heeft die werklast kunnen opvangen door de efficiëntie van zijn methoden te verbeteren.

Lancering van een kwaliteitshandboek

salle d'audition

In 2016 heeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) officieel een “Kwaliteitshandboek voor de behandeling van de asielaanvragen” voorgesteld. Dit handboek vermeldt alle criteria die in acht moeten worden genomen om een asielaanvraag met de nodige zorg te behandelen.

Het handboek is bedoeld als een praktisch instrument. Het ondersteunt de medewerkers van het CGVS bij hun werk en leidt tot een hogere algemene kwaliteit van het geleverde werk. Het handboek is bestemd voor de:

  • protection officers: om hun een duidelijker idee te geven van wat er van hen wordt verwacht;
  • supervisors: die over een referentiekader en referentie-instrument beschikken bij het controleren van de beslissingen en bij de feedback die ze aan hun protection officers