10-ans-planification-urgence

Noodplanning

Actualisering van de lokale noodplanning

 

10-ans-planification-urgence

Het koninklijk besluit betreffende de lokale noodplanning bestond op 16 februari 2016 tien jaar. Gelet op de snelle evolutie van de maatschappij, was dit de gelegenheid om met de lokale en multidisciplinaire partners van het Crisiscentrum te werken aan de herziening van dit koninklijk besluit en de omzendbrieven die zijn gevolgd.

Tijdens deze herziening is het accent op de realiteit van het terrein gelegd: het doel is te komen tot een bijgewerkt koninklijk besluit voor en door de lokale overheden en de multidisciplinaire partners, ondersteund door alle betrokken lokale partners. Dit koninklijk besluit moet echter een algemeen kader blijven bieden. Het moet elke actor voldoende vrijheid laten om zijn opdracht betreffende noodplanning en crisisbeheer te vervullen, met voldoende creativiteit en ruimte om te evolueren.

Er zijn twee studiedagen en twee creatieve workshops georganiseerd. Er waren bijna 200 vertegenwoordigers van de lokale overheden en de hulp- en interventiediensten aanwezig. Deze deelnemers konden hun mening geven over de toekomst van het koninklijk besluit. Hun ideeën, aanpassingsvoorstellen en wensen werden verzameld, geanalyseerd en omgezet door het Crisiscentrum in verschillende concrete voorstellen zoals:

 • de aanduiding van een gemeentelijke noodplanningsambtenaar die voltijds werkt voor meerdere gemeenten,
 • de creatie van pools van experts voor professionele onderlinge hulp,
 • de opstelling van vereenvoudigde en eenvormige noodplannen.

De federale diensten van de gouverneurs en het Crisiscentrum werken aan een eenvoudige en uniforme structuur voor het opstellen van noodplannen en dragen bij aan de herziening van het koninklijk besluit.

Gids voor de exploitanten van de 209 Seveso-hogedrempelondernemingen

In 2016 hebben de tien leden van het Seveso-supportteam van het Crisiscentrum verschillende acties ondernomen om de lokale overheden en de exploitanten te ondersteunen:

 • bijdrage aan het opstellen van 42 ontwerpen van provinciale bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP),
 • deelname aan 13 oefeningen van diverse omvang,
 • evaluatie van en advies over 56 veiligheidsrapporten opgesteld door de Seveso-hogedrempelondernemingen,
 • bezoek aan 18 Seveso-sites en overleg met de ondernemingen.

Hun werk speelde zich grotendeels af binnen de federale diensten van de gouverneurs, om de synergieën te versterken en de uitwisseling van goede praktijken te stimuleren.

Op basis van de op lokaal niveau geïdentificeerde noden, leidde het Seveso-team meerdere projecten waarvan op lange termijn de vruchten geplukt kunnen worden:

 • opstelling van een lexicon van de diverse types “zones” die gebruikt worden in het domein van het Seveso-risico;
 • praktische verduidelijking van de procedure voor de raadpleging van het publiek in het kader van de opstellingen van de Seveso-BNIP’s;
 • uitwerking van een actieplan rond de problematiek van de tests van de BNIP’s;
 • uitwerking en verspreiding van de “Gids voor de opstelling van een veiligheidsrapport” voor de exploitanten. Het veiligheidsrapport is een essentieel document voor het noodplanningswerk. Via deze gids wil het Crisiscentrum de exploitanten een technische en praktische tool bieden om hen te helpen bij de opstelling van hun veiligheidsrapport.

Wat doen in een noodsituatie?

De overheden en de hulpdiensten stellen alles in het werk om een noodsituatie zo snel mogelijk te beheren. Het is echter onmogelijk om alle burgers tegelijkertijd te helpen. In sommige noodsituaties kan het een tijd duren alvorens de hulpdiensten iedereen kunnen helpen (denken aan de Pinksterstorm in 2014). Goed geïnformeerde burgers zijn beter in staat om gepast gedrag te stellen. Wist u dat u zelf de gevolgen van uw persoonlijke situatie kan beperken indien u voorbereid bent? Zo kan u snel reageren op de eerste, meest cruciale momenten.

Meer info: www.risico-info.be

Oefening om nieuw cybernoodplan te testen

Gelet op de snelle technologische evolutie van de moderne maatschappij, is het “cyberrisico” het voorwerp van noodplannen, noodprocedures en specifieke oefeningen. De preventieve versterking van de bescherming van de kritieke infrastructuren houdt rekening met het cyberrisico door beschermingsplannen uit te werken. In april 2016 is een specifieke cel opgezet binnen het Crisiscentrum die belast is met cyberveiligheid.

In 2016 stelde het Crisiscentrum, in samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de andere betrokken actoren, een “cybernoodplan” op.

Het Crisiscentrum heeft deelgenomen aan verschillende oefeningen om dit plan te testen en te verbeteren:

 • Crisis Management Exercise (CMX) 2016 van de NAVO, voor zijn nationaal luik verbonden aan de cyberveiligheid (maart 2016).
 • Table-topoefening”: eerste praktische test van het “cybernoodplan” (september 2016).

Deze door het CCB en Crisiscentrum georganiseerde oefening bracht vertegenwoordigers samen van:

 • het Federal Cyber Emergency Team (CERT),
 • de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie,
 • het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT),
 • de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict),
 • de FOD Justitie,
 • de FOD Economie.
 • Euro-cybex, georganiseerd door het European Union Agency for Network and Information Security ENISA (oktober 2016).