Woord van de voorzitster

Beste lezer,

2016 was een bijzonder intens jaar voor de veiligheidsdepartementen.

De FOD Binnenlandse Zaken is geconfronteerd met het beheer van verschillende crisissen, waaronder natuurlijk de tragische aanslagen in Brussel op 22 maart 2016, die heel wat levens ingrijpend veranderd hebben …

Isabelle Mazzara

In deze omstandigheden is het bijzonder geruststellend te kunnen rekenen op hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die op professionele wijze en met kennis van zaken te werk gaan. Sinds die ene dag geven deze diensten dagelijks blijk van een buitengewone veerkracht door “eenvoudigweg” hun werk op te nemen en door zich verder in te zetten voor de veiligheid van de burger. Ik wil hen dan ook van harte bedanken voor hun toewijding en hulde brengen aan hun moed.

De FOD Binnenlandse Zaken, de veiligheids- en inlichtingendiensten en de gerechtelijke overheden vormen de schakels van de keten die voor een grotere veiligheid voor onze burgers moet zorgen. Hiertoe ontwikkelt de FOD Binnenlandse Zaken synergieën met zijn partners en concretiseert hij die krachtenbundeling op het terrein. Zo hebben wij samen met het OCAD een grondige reflectie gevoerd die de samenwerking op het vlak van de preventie van radicalisme versterkt, zowel nationaal als Europees.

Ik ben mij bewust van de omvang van de taak die ons nog rest. Daarom moeten wij ons departement verder transformeren, zijn capaciteit om gebeurtenissen te voorzien permanent vergroten en weerstand bieden aan de schokken en de crisissen die onze omgeving verstoren. In die optiek zijn in 2016 verschillende projecten met een maatschappelijke draagwijdte uitgevoerd. Ik denk daarbij aan de modernisering van het Rijksregister, de initiatieven van het Crisiscentrum met betrekking tot de cyberdreiging of de wet betreffende de verwerking van de passagiersgegevens (PNR).

Onze organisatie wil speciaal aandacht besteden aan innovatie als motor van haar vermogen om het hoofd te bieden aan toekomstige veranderingen. Ze stelt de burger centraal door hem meer online toegankelijke diensten zoals “Mijn Dossier” of moderne alarmeringsmiddelen zoals BE-Alert aan te bieden.

Citius, altius, fortius

(Pierre de Coubertin)

We hebben nog heel wat uitdagingen voor de boeg. Ik verbind mij ertoe om de FOD Binnenlandse Zaken verder te doen evolueren naar een moderne, open organisatie die cohesie en eenheid bevordert en een omgeving biedt met ruimte voor waarden als tolerantie en diversiteit.

Isabelle Mazzara

Voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken