FOD Binnenlandse Zaken

Citius, altius, fortius

(Pierre de Coubertin)

Asiel in 2017

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Top 5 asielaanvragen per land van herkomst in 2017

Evolutie van het aantal beslissingen genomen door het CGVS

Nog een hoog beschermingspercentage: 50.7%

In 2017 heeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in 50,7 % van de gevallen beslist dat de verzoeker daadwerkelijk bescherming nodig heeft. Het gaat in totaal om 9.931 beslissingen voor 13.833 personen (met inbegrip van de minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen).

 • 38,7 % betreft beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus aan personen die hun herkomstland hebben verlaten omdat ze vervolging vrezen omwille van hun nationaliteit, ras, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.
 • 12 % betreft beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan personen die een reëel risico op ernstige schade lopen in geval van terugkeer naar hun land van herkomst.

Achterstand drastisch geslonken

In april 2016 bedraagt de achterstand – het aantal dossiers waarover het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) nog geen beslissing genomen heeft – 18.400 dossiers. Dat is het gevolg van de hoge asielinstroom in 2015. Door een continue inzet van de medewerkers is de achterstand eind 2017 teruggebracht tot 7.279 dossiers. Als het aantal aanvragen om internationale bescherming en de personeelscapaciteit stabiel blijven, zal de achterstand tegen eind juni 2018 weggewerkt zijn.

“Nooit eerder is de achterstand in zo’n korte periode weggewerkt”, aldus commissaris-generaal Dirk Van den Bulck.

In 2017 nam het CGVS 20.568 beslissingen en schatte het in 50,7% van de gevallen dat de asielzoeker bescherming nodig had.

Dienst Vreemdelingenzaken

Dienst Vreemdelingenzaken

Aantal positieve beslissingen betreffende visa "Kort verblijf"

Aantal positieve beslissingen betreffende visa "Gezinshereniging"

Aantal positieve beslissingen betreffende visa "Lang verblijf"

Verwijdering van gedetineerde vreemdelingen

Onze organisatie in 2017

Onze organisatie in 2017

Op 31 december 2017 telt de FOD Binnenlandse Zaken 5.578 medewerkers. Dat zijn er 76 minder dan in januari 2017.

In 2017:

 • bedraagt de gemiddelde leeftijd van het personeel 43,52 jaar,
 • telt de FOD 50,58 % mannen en 49,42 % vrouwen,
 • zijn er 56,59 % Nederlandstalige en 43,41 % Franstalige personeelsleden,
 • is 28,80 % van de medewerkers contractueel en 71,20 % statutair.

Geografisch gezien zijn 2.603 medewerkers (hetzij 46,67 %) niet tewerkgesteld in de centrale diensten te Brussel, maar wel in de gedecentraliseerde diensten van de FOD:

 • de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken,
 • de noodoproepcentrales,
 • de operationele eenheden van de Civiele Bescherming,
 • de federale diensten van de gouverneurs,
 • de diensten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten,
 • de regionale diensten van het Rijksregister,
 • de Centrale dienst voor Duitse vertaling.

Het aantal telewerkers bij de FOD Binnenlandse Zaken is gestegen van 791 in 2016 naar 868 in 2017. Dat is 27,52 % van de personeelsleden die een functie uitoefenen waarbij telewerk mogelijk is (3.155).

Interventies

Interventies

Operationele agenten Civiele Bescherming: bijna 000 uur aan interventies in 2017:

 • Ontmanteling van drugslabo’s en cannabisplantages
 • CBRN-operaties (Chemisch-Bacteriologisch-Radiologisch-Nucleair)
 • Vervuiling

Activering van het nummer 1722

Activering van het nummer 1722

Sinds 1 augustus 2017 is het mogelijk om het telefoonnummer 1722 te activeren tijdens periodes met alarmniveau oranje voor slecht weer (hevig onweer en storm). De media kondigen deze activering aan via de media en vragen de bevolking om dit nummer te gebruiken wanneer niemand – potentieel – in levensgevaar is (ondergelopen kelders, losgerukte daken …). Dat zorgt ervoor dat de hulpcentra 112/100 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen in levensgevaar niet nodeloos moeten wachten.

In 2017 is het nummer 1722 twee keer geactiveerd: op 15 augustus en op 19 september.

BelPIU

BelPIU

Oprichting Passagiersinformatie-eenheid (BelPIU) = nieuw instrument in strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

Ontvangt sinds januari 2018 gegevens van luchtvaartmaatschappijen

App 112.be

App 112.be

De app 112 BE – een toepassing voor smartphones (iPhone en Android) – maakt het sinds 23 juni 2017 mogelijk om de noodoproepcentrales 112 en 101 te contacteren door te klikken op een icoon naargelang de gewenste hulp (brandweer, ambulance of politie).

Gedownload op bijna 250.000 smartphones in half jaar.

Federale opdrachten van de gouverneurs

Als commissarissen van de federale regering in de provincies hebben de gouverneurs opdrachten gekregen om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een heel verscheiden takenpakket in de volgende domeinen:

 • civiele veiligheid en noodplanning,
 • politionele veiligheid en openbare orde,
 • specifiek administratief toezicht op de werking van de lokale politie,
 • wapenwetgeving,
 • brandweer,
 • behandeling van rampenschade.

Daarnaast zijn de provinciegouverneurs betrokken bij de beleidsvoorbereiding van de taken die hun zijn toevertrouwd. De provinciegouverneurs zijn ook commissarissen van de regeringen van gewesten en gemeenschappen. Voor de uitoefening van hun federaal takenpakket stelt de FOD Binnenlandse Zaken federale ambtenaren ter beschikking van de gouverneurs.

In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is er een hoge ambtenaar en een vicegouverneur. De vicegouverneur wordt benoemd en afgezet door de Brusselse regering.

De vicegouverneur, die perfect tweetalig is, moet erop toezien dat de wetten en reglementen over het gebruik van talen in bestuurszaken toegepast worden in de gemeenten van het administratief arrondissement. Hij heeft hetzelfde statuut als een provinciegouverneur.

Erkenning van de gemeenschapswachten

Goedkeuring van de erkenningsdossiers “veiligheidsberoepen – gemeenschapswacht”

Om de opleiding “veiligheidsberoepen – gemeenschapswacht” te geven, moeten de scholen van het secundair onderwijs over een erkenning beschikken. Hetzelfde geldt voor de opleidingsinstituten waartoe de gemeenten zich richten voor de verplichte opleiding van de gemeenschapswachten.

In 2016 is deze erkenning (van vijf jaar) vervallen. De Directie Lokale Integrale Veiligheid heeft een nieuwe erkenningsprocedure opgestart voor de komende vijf jaar.

De volgende instellingen hebben een erkenning gekregen:

 • 13 instellingen voor secundair onderwijs in de Franse Gemeenschap,
 • 14 instellingen voor secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap,
 • 9 opleidingsinstellingen.

Online veiligheid voor jongeren

Opleidingen iCoach: naar een veiliger internet voor jongeren

Met het project iCoach hebben Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken een partnerschap tot stand gebracht tussen de politie en de preventiediensten van de gemeenten. Het doel is het opleiden van personeelsleden die zich willen inzetten voor de online veiligheid van minderjarigen en preventiesessies willen verzorgen. In deze opleiding leren ze hoe kinderen het best omgaan met het internet.

De opleiding bestaat uit interneteducatie (gebruik, cybertendensen, opportuniteiten en risico’s), maar ook uit pedagogische technieken voor groepsbeheer. Het programma omvat eveneens de educatieve tools van Child Focus. In de loop van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat “iCoach” als bewijs van het delen van een positieve visie en een gemeenschappelijke expertise rond de educatie van kinderen op het vlak van online media.

Dit project brengt eveneens de sleutelactoren (politie en preventiediensten) bij elkaar via een netwerk van opleiders “iCoach”. Dit project steunt tevens de steden en gemeenten bij de uitwerking van hun veiligheids- en preventiebeleid omtrent internet.

Tussen september en oktober 2016 zijn er vier opleidingssessies georganiseerd in de Brusselse regio en in de provincies Luik en Vlaams-Brabant. Meer dan 100 politieagenten, preventieambtenaren en gemeentemedewerkers hebben zich hiervoor ingeschreven. Naar aanleiding van de grotendeels positieve evaluatie lopen deze opleidingen door in 2017 en worden ze uitgebreid naar het hele land.

Private veiligheid

Controle van de private veiligheid

Na 2015 is er in 2016 eveneens een toename van het aantal pv’s dat opgesteld is door de politiediensten (externe pv’s). In 2016 heeft de politie een totaal van 1.607 pv’s opgemaakt die behandeld worden door de Directie Controle (tegenover 806 in 2015 en 310 in 2014).

Deze toename is het resultaat van het toenaderings- en informatiebeleid naar de politiezones toe. Op die manier wordt de uitstekende samenwerking aangetoond tussen de diensten en de toenemende investering van de verschillende actoren bij de regeling van de private veiligheid.

Het aantal controles blijft stabiel ondanks een daling van de personeelsbezetting in 2016 en een duidelijke toename van het aantal te behandelen pv’s.

Aantal controles uitgevoerd (2012 tot 2016)

Nieuwe website

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft sinds juli 2016 een nieuwe website. De site oogt modern en is gebruiksvriendelijk. Ze bevat onder meer informatie over veiligheid, verkiezingen, identiteit, asiel en migratie.

Om de burger snel en efficiënt de gezochte informatie te helpen vinden, is de nieuwe portaalsite:

 • informatief: de opdrachten van de FOD zijn ondergebracht in vier thema’s en er wordt rechtstreeks doorverwezen naar informatie;
 • reactief: de site bevat het laatste nieuws van de FOD in de rubrieken Nieuws en Tweets;
 • responsive: de site is probleemloos raadpleegbaar vanop verschillende toestellen (computer, tablet of smartphone).

Informatieveiligheid en interne controle

De cel Informatieveiligheid en Interne Controle ziet toe op de correcte toepassing van de principes van goed bestuur en informatieveiligheid. Ze draagt eveneens bij tot een effectief en efficiënt systeem van intern beheer binnen de FOD Binnenlandse Zaken en tot een optimale beheersing van de risico’s om de doelstellingen van de FOD te behalen.

Om zijn doelstellingen te bereiken, definieert, verbetert en stimuleert de cel voortdurend de beleidslijnen, processen en standaarden van interne controle en informatieveiligheid.

Ziehier de acties van de cel in 2016:

Informatieveiligheid

 • Sensibilisering over cybersecurity via diverse publicaties op intranet, evaluatie van de ethische hacking en meting (phishing-test).
 • Formulering van adviezen met betrekking tot verschillende projecten, zoals AMIF-ISF, BE-Alert, Orcas, Evibel voor de Dienst Vreemdelingenzaken, consolidatie van de datacenters voor ICT, “Only once” voor Veiligheid en Preventie, gcloud, eBox, BeDigital …
 • Plan informatieveiligheid ontwikkeld en gevalideerd door het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • Lancering van een forum over informatieveiligheid waarin de vijf algemene directies en de drie stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken vertegenwoordigd zijn.

Interne controle

 • Evaluatie, via een referentiemeting, van een interne controle in de vijf algemene directies en de drie stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • Opstellen van een gefaseerd plan voor de totstandbrenging van een systeem van interne controle.
 • Ontwikkeling van een methodologie voor procesbeschrijving en risicoanalyses.
 • Ondersteuning voor risicoanalyses en audits.
 • Opstellen van een jaarlijks verslag over het systeem van interne controle voor het Auditcomité van de Federale Overheid.

Brandpreventie

Eind 2016 is de aangepaste versie van het koninklijk besluit betreffende de basisnormen bekendgemaakt. Deze wijziging behelst de afstemming van bepaalde voorschriften op de Europese normen (aangaande liften bijvoorbeeld). Zij vereenvoudigt en vermindert tevens de administratieve lasten voor de burger.

Lees meer op : https://www.besafe.be

Veiligheid in de transportsector

Bilateraal Frans-Belgisch akkoord in de transportsector

Als coördinator van de veiligheid van de kritieke infrastructuren vervult het Crisiscentrum een opvolgings- en ondersteuningsopdracht bij verschillende partners. In 2016 leidde dit tot grote vooruitgang in de (sub)sectoren van het spoorwegtransport, elektriciteit en gas, financiën en ruimtevaart:

 • goedkeuring van de lijst van de kritieke infrastructuren van de financiële sector (Nationale Bank) en van het spoorwegtransport (FOD Mobiliteit);
 • opvolging van de contacten tussen de exploitanten en de bevoegde politiediensten om de eventuele interventies voor te bereiden en de informatie-uitwisseling tussen hen te verbeteren;
 • bijdrage aan de opstelling van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kritieke groepen in de subsector van de elektriciteit (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – FANC);
 • deelname aan de werkzaamheden voor de opstelling door OCAD van de strategische dreigingsevaluaties voor de ruimtevaartsector (navigatiesystemen via satellieten) en de energiesector (elektriciteit en gas).

In mei 2016 heeft het Crisiscentrum, als EPCIP-contactpunt (European Program for Critical Infrastructure Protection), met Frankrijk een bilateraal akkoord opgesteld en gesloten voor de aanduiding van Europese kritieke infrastructuren tussen Frankrijk en België in de transportsector.

Dit akkoord kwam bovenop de andere met Frankrijk gesloten akkoorden voor de Europese kritieke infrastructuren van de elektriciteits- en gassector. Deze akkoorden beogen de grensoverschrijdende samenwerking te ontwikkelen en te versterken in geval van een zwaar veiligheidsincident dat zich voordoet in een van deze infrastructuren.

Opleiden en informeren

Bijna 1.000 leerlingen in 17 scholen geïnformeerd over de risico's

In juni 2016 trok het Crisiscentrum met de Federal Truck naar een twintigtal Belgische gemeenten waar het Seveso-risico bestaat. Via een animatie kwamen de burgers er meer te weten over de dichtbijgelegen Seveso-ondernemingen. Ze leerden er ook de goede reflexen om aan te nemen in geval van een alarmering en hoe ze zich moeten voorbereiden op een noodsituatie.

In november en december 2016 ging het Crisiscentrum opnieuw de Belgische wegen op met de Federal Truck en ontmoette bijna 1.000 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en van het 1ste en 2de middelbaar in 17 scholen. Het doel was om de jongeren te sensibiliseren voor risico’s en crisissituaties.

Via spel en ontdekking kregen deze leerlingen informatie over het belang om zich voor te bereiden op een risico. Ze leerden ook hoe ze moeten reageren bij een storm, overstroming, massabeweging of wanneer de alarmeringssirenes weerklinken.

De school is een ideale plek voor risico-educatie, -preventie en -cultuur, want kinderen zijn:

 • de meest kwetsbare burgers: ze moeten geïnformeerd worden over hoe ze zichzelf kunnen beschermen en over de aan te nemen gedragingen;
 • de volwassenen van morgen: ze kunnen automatismen aanleren voor de lange termijn;
 • de uitgelezen ambassadeurs: eens gesensibiliseerd, kunnen ze op hun beurt hun ouders en naasten informeren.

Versterking van (de voorbereiding op) het crisisbeheer

In 2016 zijn (een dertigtal) nieuwe medewerker aangetrokken om tijdens een noodsituatie de fundamentele functies van het Crisiscentrum te kunnen opnemen, voornamelijk op het niveau van de permanentie 24u/7d (administratie, omkadering en continudiensten). Het is de eerste stap van de noodzakelijke versterking van het Crisiscentrum.

Sinds december 2016 kan het Seveso-versterkignsteam van de Directie Noodplanning rekenen op enkele nieuwe medewerkers. Deze directie werkt, samen met de provinciegouverneurs, aan de opstelling van de nood- en interventieplannen. Ze organiseert ook oefeningen voor de 214 chemische bedrijven die als Seveso-hogedrempelonderneming geclassificeerd zijn.

Drie collega’s zijn de in 2016 opgerichte Passagiers Informatie Eenheid komen versterken. Deze dienst wordt in 2017 verder uitgebouwd.

Dynamisch personeelsbeheer

Op 31 december 2016 telt de FOD Binnenlandse Zaken 5.717 medewerkers. Dat zijn er 228 meer dan in januari 2016. Deze uitzonderlijke, grotendeels tijdelijke aanwervingen betreffen voornamelijk drie operationele diensten:

 • de noodoproepcentrales 112/100 en 101,
 • de asielinstanties en de dienst Terugkeer van de Dienst Vreemdelingendiensten,
 • het Crisiscentrum.

Bij de andere algemene directies (Civiele Veiligheid, Instellingen en Bevolking) daarentegen is in 2016 de capaciteit met 4 % gedaald.

In 2016:

 • bedraagt de gemiddelde leeftijd van het personeel 44 jaar,
 • telt de FOD 50,80 % mannen en 49,20 % vrouwen,
 • zijn er 56,20 % Nederlandstalige en 43,80 % Franstalige personeelsleden,
 • is 30,08 % van de medewerkers contractueel en 69,92 % statutair.

Geografisch gezien zijn 2.657 medewerkers (hetzij 46,50 %) niet tewerkgesteld in de centrale diensten te Brussel, maar wel in de gedecentraliseerde diensten van de FOD:

 • de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken,
 • de noodoproepcentrales,
 • de operationele eenheden van de Civiele Bescherming,
 • de federale diensten van de gouverneurs,
 • de diensten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten,
 • de regionale diensten van het Rijksregister,
 • de Centrale dienst voor Duitse vertaling.

Het aantal telewerkers bij de FOD Binnenlandse Zaken is gestegen van 735 in 2015 naar 791 in 2016. Dat is bijna 23 % van de personeelsleden die een functie uitoefenen waarbij telewerk mogelijk is (3.464).

Vreemdelingenbetwistingen

Daling van het aantal beroepen

In 2017 zijn 15.887 beroepen ingediend (tegenover 15.917 in 2016). Het betreft 7.076 asielberoepen en 8.811 migratieberoepen.

De beroepen ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bijvoorbeeld in het geval van een repatriëring, zijn gedaald van 1.282 in 2016 naar 965 in 2017 (gemiddeld 80 per maand).

In 2017 is het aantal beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid met 25 % gedaald.

Uitstroom hoger dan instroom en grote werkvoorraad

In 2017 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 16.228 arresten gewezen, waarvan 10.775 op het vlak van migratie en 5.453 op het vlak van asiel. Er zijn dus meer arresten uitgesproken dan beroepen binnengekomen.

Begin 2017 bedraagt de werkvoorraad bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 21.825 beroepen. Op het einde van 2017 is deze voorraad afgebouwd tot 21.302 beroepen. De nog te behandelen werkvoorraad blijft evenwel erg groot.

Aantal ingediende beroepen

Aantal beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid

Eenheid van rechtspraak

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de eenheid van rechtspraak door een aantal beroepen te behandelen in verenigde kamers of in algemene vergadering gerealiseerd.

Visumweigeringen aan Turkse imams

De Raad heeft een duidelijk standpunt ingenomen over een aantal beslissingen tot weigering van visa aan Turkse imams. De Raad heeft geduid dat de loutere aanstelling van een vreemdeling door zijn nationale overheid met het oog op een zending als bedienaar van een eredienst niet tot gevolg heeft dat de Belgische overheidsdiensten verplicht zijn om een visum af te leveren aan de betrokkene.

Bevel om het grondgebied te verlaten voor de imam van de Grote Moskee

De Raad heeft het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd aan de imam van de Grote Moskee van Brussel, vernietigd. Om te kunnen overgaan tot het beëindigen van het verblijf van een vreemdeling omwille van redenen van openbare orde of nationale veiligheid, moet immers uit het persoonlijk gedrag van deze vreemdeling blijken dat hij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.

Nood aan internationale bescherming voor personen uit Bagdad

De Raad heeft zich uitgesproken over het willekeurig geweld in Bagdad. Het geweldsklimaat is er het gevolg van een intern gewapend conflict dat alle burgers kan treffen. Er moet ook individueel worden onderzocht of de asielzoeker omwille van persoonlijke omstandigheden, in vergelijking met andere personen, een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van het geweld dat zich in Bagdad voordoet.

Wet om de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken

De Raad heeft een aantal arresten geveld over de wettigheid van beslissingen genomen in toepassing van de nieuwe wet van 24 februari 2017. Deze wet maakt het in bepaalde omstandigheden mogelijk om het verblijf te beëindigen van vreemdelingen die al lang in België verblijven, maar een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. De Raad heeft gefocust op de verplichtingen die op het bestuur rusten als het de bepalingen van deze wet wil toepassen.

Verwijderingsmaatregelen ten aanzien van vreemdelingen die weigeren een asielaanvraag in te dienen

In het kader van een procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, heeft de Raad benadrukt dat het bestuur, alvorens over te gaan tot de verwijdering van een vreemdeling naar zijn land van herkomst, altijd moet nagaan of de vreemdeling in dat land geen reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.

Tienjarig jubileum

Op 1 juni 2017 vervult de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen al een decennium lang zijn rol als onafhankelijk administratief rechtscollege. Tijdens deze tien jaar heeft de Raad 189.328 arresten gewezen of bijna 19.000 per jaar.

Ter ere van zijn jubileum heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen twee academische zittingen georganiseerd in het Paleis der Academiën. Deze zijn bijgewoond door zo’n 200 magistraten, advocaten en rechtspractici. Een aantal van ’s lands meest eminente juristen hebben er het daadwerkelijk karakter van de rechtsbescherming die de Raad biedt genomen. In een eerste zitting is de complexiteit van de procedures en de moeilijkheden van het functioneren in een meergelaagde rechtsorde bevestigd. Tijdens de tweede zitting zijn de toegang tot de rechter, het recht op een eerlijk proces, de eenheid van rechtspraak en de duurzame geschillenoplossing aan bod gekomen.

Er is eveneens een publicatie uitgegeven waarin de rechtspraak van de Raad over tien jaar wordt belicht.

Nieuwe eerste voorzitter en voorzitter

Op 15 september 2017 zijn tijdens een plechtige zitting Serge Bodart als nieuwe eerste voorzitter en Geert De Boeck als nieuwe voorzitter aangesteld.

Serge Bodart is staatsraad bij de Raad van State en was voorzitter bij de oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Geert De Boeck is sinds 2007 rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en staat de eerste voorzitter bij met de leiding van de Raad en de uitvoering van het beleidsplan.

Moderniseringen op het vlak van ICT

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een modern rechtscollege. Een aantal informaticatools is gemoderniseerd. Zo is, na een uitvoerige testfase, gekozen voor een VPN-systeem om van thuis uit op het netwerk van de Raad te werken. Dat systeem heeft meer mogelijkheden, is sneller en veiliger dan het vorige.

Op het vlak van telefonie is gekozen voor Skype For Business, waarmee de medewerkers gratis met elkaar kunnen chatten. Zo is het voor een medewerker mogelijk om een ontwerparrest samen met zijn magistraat te bekijken, te bespreken en aan te passen, zelfs al bevinden zij zich niet in dezelfde ruimte.

Er is eveneens een nieuw intranet waarop verschillende diensten en kamers kunnen publiceren. Het is een onmisbare tool om op de hoogte te blijven van de belangrijkste nieuwigheden en om snel informatie terug te vinden.

Bescherming van de slachtoffers van mensenhandel

In het streven naar voortdurende verbetering is de wet in 2016 gewijzigd om een tijdelijke verblijfstitel van 45 dagen te kunnen afgeven zodra een dossier is aangelegd. Deze wijziging beantwoordt aan de criteria van de actoren in het veld en ook aan de aanbevelingen van de Raad van Europa. Op die manier maakt de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beschermende taak tegenover de slachtoffers waar en wordt een procedure toegepast die eenvoudiger en begrijpelijker is.

Humanitaire en medische regularisaties

Daling van het aantal aanvragen

Ten gevolge van de invoering van het rolrecht, is het aantal aanvragen op basis van artikel 9bis met meer dan 50 % gedaald. Tussen 1 april 2015 (datum van de effectieve invoering van het rolrecht) en 31 december 2016, zijn er gemiddeld 263 nieuwe aanvragen per maand. In de vijftien maanden voorafgaand aan april 2015 betrof dit gemiddeld 543 nieuwe aanvragen.

Wegwerken van de achterstand

Alles wordt in het werk gesteld om de achterstand significant te verminderen tegen midden 2017, wat ook de behandeltermijnen zal verkorten.

Europees project MedCOI

Dankzij het uitmuntende werk van de Belgische onderzoekers van het team MedCOI sinds 2012, kunnen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Europese partnerlanden rekenen op een snelle en kwaliteitsvolle communicatie van informatie over de toegankelijkheid van de medische zorgen in de landen van herkomst.

In 2016 heeft het team MedCOI van de medische sectie 170 individuele vragen over de toegankelijkheid van de medische zorgen beantwoord. Er is een Fact Finding Mission volbracht in Albanië en tegen 2017 zullen deze experts ook zes nieuwe Country Fact Sheets opstellen of de bestaande bijwerken. Verder zijn Standard Operating Procedures gepland, kwaliteitscontroles uitgevoerd en opleidingen gevolgd en georganiseerd.

Het aantal aanvragen voor humanitaire en medische regularisaties is met meer dan 50 % gedaald in 2016.

Strijd tegen misbruik

In het kader van de strijd tegen het misbruik of het oneigenlijke gebruik van de procedure conform artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, zijn contacten gelegd met de diensten van het RIZIV om tot samenwerking te komen.

Veiligheidsportaal ICMS

Veiligheidsportaal ICMS

01/01/2017 : Invoering veiligheidsportaal ICMS (Incident & Crisis Management System) = informatie-uitwisseling tussen actoren van noodplanning en crisisbeheer

 • 995 keer gebruikt in 2017 (152 incidenten, 496 evenementen, 347 oefeningen)
 • 672 noodplannen geïntegreerd in 2017

rijksregister

Gemeenten kunnen binnenkort foto's en handtekeningen raadplegen vanuit het Rijksregister

In 2016 werden de voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat binnenkort de gemeenten via het Rijksregister de historiek kunnen raadplegen van de foto’s en handtekeningen van de identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten die de laatste vijftien jaar uitgereikt zijn. In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude zal de politie eveneens toegang hebben tot deze informatie.

Smart@Fire: intelligent beschermingspak voor brandweerlieden

Smart@Fire: intelligent beschermingspak voor brandweerlieden

De conferentie Smart@Fire vond plaats in Brussel op 14 en 15 december 2016. Ze vormde het slot van het Europees project gewijd aan de ontwikkeling van een intelligent persoonlijk beschermingssysteem voor brandweerlieden. De uitrusting moet informatica-oplossingen integreren om de kritieke lichaamsfuncties en de locatiegegevens te registreren en door te sturen naar de commandopost.

Uitbouw van de “Passagiers Informatie Eenheid”

De FOD Binnenlandse Zaken heeft in 2016 de “Passagiers Informatie Eenheid” (PIE) bij het Crisiscentrum opgericht. Deze eenheid is bevoegd voor de registratie en verwerking van passagiersgegevens (Passenger Name Record of PNR). Naast de eerste aanwervingen voor de creatie van de PIE werd met steun van het Fonds voor Interne Veiligheid een business analyse uitgevoerd om de nodige vereisten vast te leggen voor de ontwikkeling van een IT-systeem.

Ook werd er intensief overlegd tussen de politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten om de samenwerking te stroomlijnen. Dat de Belgische overheid de analyse van passagiersgegevens hoog op de agenda plaatst, werd nogmaals benadrukt door op korte termijn werk te maken van een wetgevend kader voor de verwerking van de gegevens en het initiatief van minister Jan Jambon om ook voor hogesnelheidstreinen een gemeenschappelijke aanpak met de buurlanden te onderhandelen.

© Jeff Greenberg
© Jeff Greenberg

good practice exchange forum – lien timeline nl

Good Practices Exchange Forum: strijd tegen gewelddadig extremisme

In november 2016 heeft de FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de Rutgers-universiteit (USA) en het Egmont-instituut, de Belgische en buitenlandse actoren samengebracht die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen het gewelddadig extremisme (politiediensten, steden en gemeenten …). Ze bekeken er de verschillende initiatieven en goede praktijken die in dat kader genomen zijn.

« 1 jour sans » – lien timeline nl

1 dag niet

“1 dag niet”: derde editie van de nationale actie tegen inbraak

De derde editie van de nationale actieweek tegen inbraak liep van 24 tot 30 oktober 2016. Tijdens deze editie is bijzondere aandacht besteed aan de senioren. Het hoogtepunt van de week, de actiedag “1 dag niet”, vond plaats op vrijdag 28 oktober. Er zijn 677 initiatieven geregistreerd: 413 in Vlaanderen, 202 in Wallonië en 62 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Private bewaking: strijd tegen sociale fraude en zwartwerk

Private bewaking: strijd tegen sociale fraude en zwartwerk

Op 27 september 2016 is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit akkoord zorgt ervoor dat de strijd tegen sociale fraude en zwartwerk in de sector van de private bewaking kan worden opgevoerd. Het gaat verder dan een samenwerking tussen overheidsdiensten omdat de bewakingssector zelf eraan deelneemt. Vier sleutelwoorden vatten de doelstellingen van dit akkoord perfect samen: samenwerking, preventie, opsporing en sanctie.

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude: conferentie in het Egmontpaleis

Op 19 en 20 september 2016 heeft de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken en de federale politie, een conferentie over identiteitsfraude georganiseerd. Bijna 700 deelnemers uit alle gemeenten van het land kwamen er samen. De deelnemers konden er informatiesessies volgen over de evolutie van de identiteitsfraude.

Hulpverleningszones

Belgian Fire Games

Op zaterdag 17 september 2016 vond de 2de editie van de Belgian Fire Games plaats. Tijdens dit evenement namen 22 brandweerteams uit de verschillende hulpverleningszones van het land en van de Brusselse brandweer het tegen elkaar op in zes technische en sportieve proeven. De zes brandweerlieden van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West wonnen deze nationale wedstrijd. In 2017 vliegen ze naar Los Angeles om er België te vertegenwoordigen op de World Police and Fire Games.

Oefening om nieuw cybernoodplan te testen

Oefening om nieuw cybernoodplan te testen

Gelet op de snelle technologische evolutie van de moderne maatschappij, is het “cyberrisico” het voorwerp van noodplannen, noodprocedures en specifieke oefeningen.

In april 2016 is een cel “cyberveiligheid” opgezet binnen het Crisiscentrum. Het Crisiscentrum heeft tevens bijgedragen aan het opstellen van het “cybernoodplan” van het Centrum voor Cybersecurity België en deelgenomen aan verschillende (inter)nationale oefeningen (Europese Unie, NAVO, Nationale Bank van België en kritieke infrastructuren van de financiële sector).

je deviens pompier – lien timeline nl

Rekruteringscampagne voor vrijwillige brandweerlieden

Op 13 juli 2016 is een nationale rekruteringscampagne voor vrijwillige brandweerlieden gelanceerd. De onderliggende gedachte is dat er een brandweerman of -vrouw in elk van ons schuilt. De Civiele Veiligheid heeft de website ikwordbrandweer.be gecreëerd. Deze website is het informatiepunt voor iedereen die brandweerman of -vrouw wil worden. De website bevat veel informatie over het te volgen traject om vrijwillig brandweerman te worden, alsook de vacatures van elke hulpverleningszone.

Terugkeer

Verhoging van de opvangcapaciteit in de gesloten centra met 131 plaatsen

Door de bijkomende budgettaire middelen die zijn vrijgemaakt om personeel aan te werven, kon de capaciteit van de gesloten centra aanzienlijk worden verhoogd. In vergelijking met 2015 is de opvangcapaciteit met 131 plaatsen toegenomen.

Deze stijging van de opvangcapaciteit is binnen de aanwezige infrastructuur doorgevoerd. In het Centrum voor illegalen in Merksplas was er de grootste toename (van 92 naar 142 bewoners) dankzij de opening van een nieuw blok, een volledig gerenoveerd gebouw. Het Repatriëringscentrum 127bis zag zijn opvangcapaciteit stijgen van 88 naar 120 plaatsen door de opening van een nieuwe vleugel. De bijkomende plaatsen in de centra voor illegalen in Brugge en Vottem zijn te verklaren door het feit dat de opvangcapaciteit van beide centra tijdelijk was teruggeschroefd wegens infrastructuurwerken en een tekort aan veiligheidspersoneel.

In de gesloten centra zijn 131 plaatsen bijgekomen in 2016.

Asiel

Hoge graad van internationale bescherming

In 2016 was het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in 57,7% van de beslissingen ten gronde van oordeel dat de asielzoeker internationale bescherming nodig had:

 • 45,8 % beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus,
 • 11,9 % beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het betreft in totaal 12.089 beslissingen voor 15.478 personen (met inbegrip van de minderjarige kinderen die mee zijn met hun ouders).

De beschermingsgraad van 57,7 % is hoger dan de 52,7% van 2015. Dit komt door het feit dat in 2016 veel dossiers zijn behandeld van personen die uit Syrië komen. In totaal kregen 7.051 Syriërs een beschermingsstatus in België.

Syrië, Irak en Afghanistan vormen de top drie van landen van herkomst met het grootste aantal positieve beslissingen. Dit toont aan dat de nood aan bescherming hoog blijft voor personen die uit bepaalde landen komen.

Groot aantal afgeleverde documenten

Naast het evalueren van de asielaanvragen, geeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) administratieve documenten af aan staatlozen en erkende vluchtelingen. Zij kunnen zich immers niet meer tot hun nationale overheden wenden om die documenten te verkrijgen.

In 2016 heeft de “helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen” 30.960 documenten afgeleverd. Hoewel dit een record is, is het cijfer niet verrassend. In 2016 heeft het CGVS immers 12.197 personen als vluchteling erkend.

Als het CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een asielzoeker als vluchteling heeft erkend, stuurt het CGVS automatisch een vluchtelingenattest. Daarnaast contacteren erkende vluchtelingen soms het CGVS om andere documenten te verkrijgen. In 2016 ging het vooral om geboortebewijzen, maar er is ook een groot aantal identiteitsbewijzen afgegeven.

De helpdesk heeft die werklast kunnen opvangen door de efficiëntie van zijn methoden te verbeteren.

Cel Radicalisme bij de Dienst Vreemdelingenzaken

Deze cel is operationeel sinds 1 mei 2016 en vervult de volgende opdrachten: opvolging van de screening van de asielzoekers, administratieve opvolging van de haatpredikers, oprichting en leiding van een werkgroep “asiel en migratie” geïntegreerd in het Plan Radicalisme, opvolging van de individuele dossiers en ondersteuning van de uitvoeringsdiensten van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Vrijwilligers van de Civiele Bescherming ingezet in de gevangenissen

Vrijwilligers van de Civiele Bescherming ingezet in de gevangenissen

Van 26 april tot 20 juni 2016 vervingen 245 vrijwilligers van de Civiele Bescherming, op vraag van de FOD Justitie, de stakende penitentiaire beambten in 26 gevangenissen. Hun opdracht gedurende 56 dagen bestond in het uitdelen van maaltijden aan de gevangenen. Ze hebben samen 23.023 werkuren gepresteerd en in totaal 37.727 km afgelegd.

Calltakers en operatoren in de schijnwerpers

Calltakers en operatoren in de schijnwerpers

Van 1 maart tot 25 april 2016 konden de kijkers van de VRT het programma “De Noodcentrale” volgen. Zo ontdekten ze het dagelijkse werk van elf operatoren en calltakers van de noodoproepcentrales 112/100 en 101 van Antwerpen. In 2017 zal de VRT een tweede seizoen van dit programma uitzenden. Er is een Franstalige reeks gepland op RTL-TVI, die zich zal afspelen in de noodoproepcentrale van Luik.

Aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek

Aanslagen van 22 maart 2016

Het Crisiscentrum coördineerde de verschillende betrokken diensten en overheden om toe te zien op de hulpverlening aan de slachtoffers en op de veiligheid en informatie van de bevolking.

De Civiele Bescherming nam deel aan de opsporing en evacuatie van de slachtoffers van de aanslagen.

Veiligheidsbeleid

Kadernota 2016-2019 als nieuwe leidraad

De kadernota integrale veiligheid 2016-2019 legt een strategisch/beleidsmatig referentiekader vast op het vlak van veiligheid, waarin een integrale en geïntegreerde aanpak wordt omschreven en ten uitvoer gelegd (op het niveau van de federale regering) voor een bepaald aantal fenomenen die verband houden met veiligheid en/of criminaliteit.

Deze aanpak zal worden ontplooid en geoperationaliseerd tijdens deze legislatuur en zal worden gemonitord en geëvalueerd op tussentijdse basis door de FOD’s Justitie en Binnenlandse Zaken. De Algemene Directie Veiligheid en Preventie wil bijzondere aandacht besteden aan de fenomenen radicalisme, diefstal, geweld, overlast en cybercriminaliteit.

Woord van de voorzitster

Beste lezer,

2016 was een bijzonder intens jaar voor de veiligheidsdepartementen.

De FOD Binnenlandse Zaken is geconfronteerd met het beheer van verschillende crisissen, waaronder natuurlijk de tragische aanslagen in Brussel op 22 maart 2016, die heel wat levens ingrijpend veranderd hebben …

Isabelle Mazzara

In deze omstandigheden is het bijzonder geruststellend te kunnen rekenen op hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die op professionele wijze en met kennis van zaken te werk gaan. Sinds die ene dag geven deze diensten dagelijks blijk van een buitengewone veerkracht door “eenvoudigweg” hun werk op te nemen en door zich verder in te zetten voor de veiligheid van de burger. Ik wil hen dan ook van harte bedanken voor hun toewijding en hulde brengen aan hun moed.

De FOD Binnenlandse Zaken, de veiligheids- en inlichtingendiensten en de gerechtelijke overheden vormen de schakels van de keten die voor een grotere veiligheid voor onze burgers moet zorgen. Hiertoe ontwikkelt de FOD Binnenlandse Zaken synergieën met zijn partners en concretiseert hij die krachtenbundeling op het terrein. Zo hebben wij samen met het OCAD een grondige reflectie gevoerd die de samenwerking op het vlak van de preventie van radicalisme versterkt, zowel nationaal als Europees.

Ik ben mij bewust van de omvang van de taak die ons nog rest. Daarom moeten wij ons departement verder transformeren, zijn capaciteit om gebeurtenissen te voorzien permanent vergroten en weerstand bieden aan de schokken en de crisissen die onze omgeving verstoren. In die optiek zijn in 2016 verschillende projecten met een maatschappelijke draagwijdte uitgevoerd. Ik denk daarbij aan de modernisering van het Rijksregister, de initiatieven van het Crisiscentrum met betrekking tot de cyberdreiging of de wet betreffende de verwerking van de passagiersgegevens (PNR).

Onze organisatie wil speciaal aandacht besteden aan innovatie als motor van haar vermogen om het hoofd te bieden aan toekomstige veranderingen. Ze stelt de burger centraal door hem meer online toegankelijke diensten zoals “Mijn Dossier” of moderne alarmeringsmiddelen zoals BE-Alert aan te bieden.

Citius, altius, fortius

(Pierre de Coubertin)

We hebben nog heel wat uitdagingen voor de boeg. Ik verbind mij ertoe om de FOD Binnenlandse Zaken verder te doen evolueren naar een moderne, open organisatie die cohesie en eenheid bevordert en een omgeving biedt met ruimte voor waarden als tolerantie en diversiteit.

Isabelle Mazzara

Voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken

Uw veiligheid, ons beroep.