We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Hoge graad van internationale bescherming

In 2016 was het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in 57,7% van de beslissingen ten gronde van oordeel dat de asielzoeker internationale bescherming nodig had:

  • 45,8 % beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus,
  • 11,9 % beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het betreft in totaal 12.089 beslissingen voor 15.478 personen (met inbegrip van de minderjarige kinderen die mee zijn met hun ouders).

De beschermingsgraad van 57,7 % is hoger dan de 52,7% van 2015. Dit komt door het feit dat in 2016 veel dossiers zijn behandeld van personen die uit Syrië komen. In totaal kregen 7.051 Syriërs een beschermingsstatus in België.

Syrië, Irak en Afghanistan vormen de top drie van landen van herkomst met het grootste aantal positieve beslissingen. Dit toont aan dat de nood aan bescherming hoog blijft voor personen die uit bepaalde landen komen.

Groot aantal afgeleverde documenten

Naast het evalueren van de asielaanvragen, geeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) administratieve documenten af aan staatlozen en erkende vluchtelingen. Zij kunnen zich immers niet meer tot hun nationale overheden wenden om die documenten te verkrijgen.

In 2016 heeft de “helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen” 30.960 documenten afgeleverd. Hoewel dit een record is, is het cijfer niet verrassend. In 2016 heeft het CGVS immers 12.197 personen als vluchteling erkend.

Als het CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een asielzoeker als vluchteling heeft erkend, stuurt het CGVS automatisch een vluchtelingenattest. Daarnaast contacteren erkende vluchtelingen soms het CGVS om andere documenten te verkrijgen. In 2016 ging het vooral om geboortebewijzen, maar er is ook een groot aantal identiteitsbewijzen afgegeven.

De helpdesk heeft die werklast kunnen opvangen door de efficiëntie van zijn methoden te verbeteren.

05/05/16

Verhoging van de opvangcapaciteit in de gesloten centra met 131 plaatsen

Door de bijkomende budgettaire middelen die zijn vrijgemaakt om personeel aan te werven, kon de capaciteit van de gesloten centra aanzienlijk worden verhoogd. In vergelijking met 2015 is de opvangcapaciteit met 131 plaatsen toegenomen.

Deze stijging van de opvangcapaciteit is binnen de aanwezige infrastructuur doorgevoerd. In het Centrum voor illegalen in Merksplas was er de grootste toename (van 92 naar 142 bewoners) dankzij de opening van een nieuw blok, een volledig gerenoveerd gebouw. Het Repatriëringscentrum 127bis zag zijn opvangcapaciteit stijgen van 88 naar 120 plaatsen door de opening van een nieuwe vleugel. De bijkomende plaatsen in de centra voor illegalen in Brugge en Vottem zijn te verklaren door het feit dat de opvangcapaciteit van beide centra tijdelijk was teruggeschroefd wegens infrastructuurwerken en een tekort aan veiligheidspersoneel.

In de gesloten centra zijn 131 plaatsen bijgekomen in 2016.

Repatriëringen vanuit de gevangenissen en de gesloten centra

Net zoals in 2015 zijn er aanzienlijke inspanningen geleverd voor de terugkeer van opgesloten vreemdelingen zonder wettig verblijf vanaf hun vrijlating. In 2016 is er een stijging van het aantal verwijderingen van opgesloten vreemdelingen (1.595 tegenover 1.437 in 2015).

05/05/17

Daling van het aantal aanvragen

Ten gevolge van de invoering van het rolrecht, is het aantal aanvragen op basis van artikel 9bis met meer dan 50 % gedaald. Tussen 1 april 2015 (datum van de effectieve invoering van het rolrecht) en 31 december 2016, zijn er gemiddeld 263 nieuwe aanvragen per maand. In de vijftien maanden voorafgaand aan april 2015 betrof dit gemiddeld 543 nieuwe aanvragen.

Wegwerken van de achterstand

Alles wordt in het werk gesteld om de achterstand significant te verminderen tegen midden 2017, wat ook de behandeltermijnen zal verkorten.

Europees project MedCOI

Dankzij het uitmuntende werk van de Belgische onderzoekers van het team MedCOI sinds 2012, kunnen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Europese partnerlanden rekenen op een snelle en kwaliteitsvolle communicatie van informatie over de toegankelijkheid van de medische zorgen in de landen van herkomst.

In 2016 heeft het team MedCOI van de medische sectie 170 individuele vragen over de toegankelijkheid van de medische zorgen beantwoord. Er is een Fact Finding Mission volbracht in Albanië en tegen 2017 zullen deze experts ook zes nieuwe Country Fact Sheets opstellen of de bestaande bijwerken. Verder zijn Standard Operating Procedures gepland, kwaliteitscontroles uitgevoerd en opleidingen gevolgd en georganiseerd.

Het aantal aanvragen voor humanitaire en medische regularisaties is met meer dan 50 % gedaald in 2016.

Strijd tegen misbruik

In het kader van de strijd tegen het misbruik of het oneigenlijke gebruik van de procedure conform artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, zijn contacten gelegd met de diensten van het RIZIV om tot samenwerking te komen.

05/05/17

In het streven naar voortdurende verbetering is de wet in 2016 gewijzigd om een tijdelijke verblijfstitel van 45 dagen te kunnen afgeven zodra een dossier is aangelegd. Deze wijziging beantwoordt aan de criteria van de actoren in het veld en ook aan de aanbevelingen van de Raad van Europa. Op die manier maakt de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beschermende taak tegenover de slachtoffers waar en wordt een procedure toegepast die eenvoudiger en begrijpelijker is.

05/05/17

Daling van het aantal migratieberoepen

Ondanks een toename van het aantal asielberoepen (6.662 in 2016 tegenover 6.092 in 2015) heeft de daling van het aantal migratieberoepen sinds 2013 zich voortgezet in 2016.

In 2016 is het aantal migratieberoepen met 18 % gedaald.

Constante stijging van het aantal beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid

Het aantal bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingediende beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid blijft stijgen, ondanks verscheidene wijzigingen van de wet.

Aantal ingediende migratieberoepen

Aantal beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid

Toename van het aantal uitgaande dossiers

Voor het tweede opeenvolgende jaar overschreed het aantal uitgaande dossiers het aantal inkomende. In 2016 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over 19.761 beroepen beslist en zijn er 15.918 beroepen ingediend.

De werklast is met 9.840 beroepen verminderd over twee jaar. Op 31 december 2014 waren er 31.665 beroepen in behandeling. Twee jaar later is dat cijfer gedaald naar 21.825.

09/05/17

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans..../ ➝