We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Activiteitenverslag 2016 Binnenlandse Zaken

Beste lezer,

2016 was een bijzonder intens jaar voor de veiligheidsdepartementen.

De FOD Binnenlandse Zaken is geconfronteerd met het beheer van verschillende crisissen, waaronder natuurlijk de tragische aanslagen in Brussel op 22 maart 2016, die heel wat levens ingrijpend veranderd hebben …

Isabelle Mazzara

In deze omstandigheden is het bijzonder geruststellend te kunnen rekenen op hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die op professionele wijze en met kennis van zaken te werk gaan. Sinds die ene dag geven deze diensten dagelijks blijk van een buitengewone veerkracht door “eenvoudigweg” hun werk op te nemen en door zich verder in te zetten voor de veiligheid van de burger. Ik wil hen dan ook van harte bedanken voor hun toewijding en hulde brengen aan hun moed.

De FOD Binnenlandse Zaken, de veiligheids- en inlichtingendiensten en de gerechtelijke overheden vormen de schakels van de keten die voor een grotere veiligheid voor onze burgers moet zorgen. Hiertoe ontwikkelt de FOD Binnenlandse Zaken synergieën met zijn partners en concretiseert hij die krachtenbundeling op het terrein. Zo hebben wij samen met het OCAD een grondige reflectie gevoerd die de samenwerking op het vlak van de preventie van radicalisme versterkt, zowel nationaal als Europees.

Ik ben mij bewust van de omvang van de taak die ons nog rest. Daarom moeten wij ons departement verder transformeren, zijn capaciteit om gebeurtenissen te voorzien permanent vergroten en weerstand bieden aan de schokken en de crisissen die onze omgeving verstoren. In die optiek zijn in 2016 verschillende projecten met een maatschappelijke draagwijdte uitgevoerd. Ik denk daarbij aan de modernisering van het Rijksregister, de initiatieven van het Crisiscentrum met betrekking tot de cyberdreiging of de wet betreffende de verwerking van de passagiersgegevens (PNR).

Onze organisatie wil speciaal aandacht besteden aan innovatie als motor van haar vermogen om het hoofd te bieden aan toekomstige veranderingen. Ze stelt de burger centraal door hem meer online toegankelijke diensten zoals “Mijn Dossier” of moderne alarmeringsmiddelen zoals BE-Alert aan te bieden.

Citius, altius, fortius

(Pierre de Coubertin)

We hebben nog heel wat uitdagingen voor de boeg. Ik verbind mij ertoe om de FOD Binnenlandse Zaken verder te doen evolueren naar een moderne, open organisatie die cohesie en eenheid bevordert en een omgeving biedt met ruimte voor waarden als tolerantie en diversiteit.

Isabelle Mazzara

Voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken

Januari 2016

Meer gebruiksvriendelijke toepassing

“Mijn Dossier” is een online toepassing die de burger toegang verschaft tot zijn persoonlijk dossier in het Rijksregister. Daarvoor heeft die enkel zijn elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig.

Februari 2016

Actualisering van de lokale noodplanning

Het koninklijk besluit betreffende de lokale noodplanning bestond op 16 februari 2016 tien jaar. Dit was de gelegenheid om te starten met een herziening. Er zijn twee studiedagen en twee workshops georganiseerd. Er waren bijna 200 deelnemers van de hulp- en interventiediensten, gemeentelijke en provinciale overheden.

Maart 2016

Aanslagen van 22 maart 2016

Het Crisiscentrum coördineerde de verschillende betrokken diensten en overheden om toe te zien op de hulpverlening aan de slachtoffers en op de veiligheid en informatie van de bevolking.

De Civiele Bescherming nam deel aan de opsporing en evacuatie van de slachtoffers van de aanslagen.

Calltakers en operatoren in de schijnwerpers

Van 1 maart tot 25 april 2016 konden de kijkers van de VRT het programma “De Noodcentrale” volgen. Zo ontdekten ze het dagelijkse werk van elf operatoren en calltakers van de noodoproepcentrales 112/100 en 101 van Antwerpen. In 2017 zal de VRT een tweede seizoen van dit programma uitzenden. Er is een Franstalige reeks gepland op RTL-TVI, die zich zal afspelen in de noodoproepcentrale van Luik.

April 2016

Road show Federal Truck

Van 31 maart tot 10 april 2016 heeft de Federal Truck België doorkruist (Brussel, Couvin, Florennes, Gent, Hasselt, Leuven, Luik, Lier, Messancy en Middelkerke). Via verschillende acties kregen de burgers preventieadvies tegen inbraak.

Kids 112

Elk jaar kent de European Emergency Number Association (EENA) een prijs toe aan een Europese burger die een of meer mensenlevens gered heeft door de 112 te bellen. Op 6 april 2016 is de 112-award tijdens een ceremonie in Praag overhandigd aan de zesjarige Shayan.

112_Kids

Vrijwilligers van de Civiele Bescherming ingezet in de gevangenissen

Van 26 april tot 20 juni 2016 vervingen 245 vrijwilligers van de Civiele Bescherming, op vraag van de FOD Justitie, de stakende penitentiaire beambten in 26 gevangenissen. Hun opdracht gedurende 56 dagen bestond in het uitdelen van maaltijden aan de gevangenen. Ze hebben samen 23.023 werkuren gepresteerd en in totaal 37.727 km afgelegd.

Mei 2016

05/05/16

Hoge graad van internationale bescherming

In 2016 was het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in 57,7% van de beslissingen ten gronde van oordeel dat de asielzoeker internationale bescherming nodig had:

  • 45,8 % beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus,
  • 11,9 % beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het betreft in totaal 12.089 beslissingen voor 15.478 personen (met inbegrip van de minderjarige kinderen die mee zijn met hun ouders).

De beschermingsgraad van 57,7 % is hoger dan de 52,7% van 2015. Dit komt door het feit dat in 2016 veel dossiers zijn behandeld van personen die uit Syrië komen. In totaal kregen 7.051 Syriërs een beschermingsstatus in België.

Syrië, Irak en Afghanistan vormen de top drie van landen van herkomst met het grootste aantal positieve beslissingen. Dit toont aan dat de nood aan bescherming hoog blijft voor personen die uit bepaalde landen komen.

Groot aantal afgeleverde documenten

Naast het evalueren van de asielaanvragen, geeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) administratieve documenten af aan staatlozen en erkende vluchtelingen. Zij kunnen zich immers niet meer tot hun nationale overheden wenden om die documenten te verkrijgen.

In 2016 heeft de “helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen” 30.960 documenten afgeleverd. Hoewel dit een record is, is het cijfer niet verrassend. In 2016 heeft het CGVS immers 12.197 personen als vluchteling erkend.

Als het CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een asielzoeker als vluchteling heeft erkend, stuurt het CGVS automatisch een vluchtelingenattest. Daarnaast contacteren erkende vluchtelingen soms het CGVS om andere documenten te verkrijgen. In 2016 ging het vooral om geboortebewijzen, maar er is ook een groot aantal identiteitsbewijzen afgegeven.

De helpdesk heeft die werklast kunnen opvangen door de efficiëntie van zijn methoden te verbeteren.

Gecoördineerde aanpak van identiteitsfraude

De interdepartementale ministeriële omzendbrief van 27 mei 2016 verzamelt goede praktijken voor de medewerkers in de gemeenten en de consulaire posten in het buitenland wanneer zij geconfronteerd worden met een vermoeden van fraude in een identiteitsdocument.

Juni 2016

Hervorming van de voetbalwet

Als gevolg van de competitiehervorming door de Pro League, die in werking is getreden voor het seizoen 2016-2017, zijn de “voetbalwet” en zijn koninklijke uitvoeringsbesluiten aangepast.

Juli - Augustus 2016

Rekruteringscampagne voor vrijwillige brandweerlieden

Op 13 juli 2016 is een nationale rekruteringscampagne voor vrijwillige brandweerlieden gelanceerd. De onderliggende gedachte is dat er een brandweerman of -vrouw in elk van ons schuilt. De Civiele Veiligheid heeft de website ikwordbrandweer.be gecreëerd. Deze website is het informatiepunt voor iedereen die brandweerman of -vrouw wil worden. De website bevat veel informatie over het te volgen traject om vrijwillig brandweerman te worden, alsook de vacatures van elke hulpverleningszone.

Ter gelegenheid van de feestelijkheden op 21 juli 2016 heeft de FOD Binnenlandse Zaken een “Veiligheidsdorp” opgezet. Dat strekte zich uit van de Regentschapsstraat tot op de Zavel in Brussel.

Het veiligheidsthema is op een positieve manier aan bod gekomen: preventie, partnerschap, expertise, knowhow, hoe handelen in bepaalde situaties …

Repatriëringen vanuit de gevangenissen en de gesloten centra

Net zoals in 2015 zijn er aanzienlijke inspanningen geleverd voor de terugkeer van opgesloten vreemdelingen zonder wettig verblijf vanaf hun vrijlating. In 2016 is er een stijging van het aantal verwijderingen van opgesloten vreemdelingen (1.595 tegenover 1.437 in 2015).

September 2016

Oefening om nieuw cybernoodplan te testen

Gelet op de snelle technologische evolutie van de moderne maatschappij, is het “cyberrisico” het voorwerp van noodplannen, noodprocedures en specifieke oefeningen.

In april 2016 is een cel “cyberveiligheid” opgezet binnen het Crisiscentrum. Het Crisiscentrum heeft tevens bijgedragen aan het opstellen van het “cybernoodplan” van het Centrum voor Cybersecurity België en deelgenomen aan verschillende (inter)nationale oefeningen (Europese Unie, NAVO, Nationale Bank van België en kritieke infrastructuren van de financiële sector).

Belgian Fire Games

Op zaterdag 17 september 2016 vond de 2de editie van de Belgian Fire Games plaats. Tijdens dit evenement namen 22 brandweerteams uit de verschillende hulpverleningszones van het land en van de Brusselse brandweer het tegen elkaar op in zes technische en sportieve proeven. De zes brandweerlieden van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West wonnen deze nationale wedstrijd. In 2017 vliegen ze naar Los Angeles om er België te vertegenwoordigen op de World Police and Fire Games.

Identiteitsfraude: conferentie in het Egmontpaleis

Op 19 en 20 september 2016 heeft de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken en de federale politie, een conferentie over identiteitsfraude georganiseerd. Bijna 700 deelnemers uit alle gemeenten van het land kwamen er samen. De deelnemers konden er informatiesessies volgen over de evolutie van de identiteitsfraude.

Private bewaking: strijd tegen sociale fraude en zwartwerk

Op 27 september 2016 is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit akkoord zorgt ervoor dat de strijd tegen sociale fraude en zwartwerk in de sector van de private bewaking kan worden opgevoerd. Het gaat verder dan een samenwerking tussen overheidsdiensten omdat de bewakingssector zelf eraan deelneemt. Vier sleutelwoorden vatten de doelstellingen van dit akkoord perfect samen: samenwerking, preventie, opsporing en sanctie.

October 2016

1 dag niet

“1 dag niet”: derde editie van de nationale actie tegen inbraak

De derde editie van de nationale actieweek tegen inbraak liep van 24 tot 30 oktober 2016. Tijdens deze editie is bijzondere aandacht besteed aan de senioren. Het hoogtepunt van de week, de actiedag “1 dag niet”, vond plaats op vrijdag 28 oktober. Er zijn 677 initiatieven geregistreerd: 413 in Vlaanderen, 202 in Wallonië en 62 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

November 2016

Good Practices Exchange Forum: strijd tegen gewelddadig extremisme

In november 2016 heeft de FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de Rutgers-universiteit (USA) en het Egmont-instituut, de Belgische en buitenlandse actoren samengebracht die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen het gewelddadig extremisme (politiediensten, steden en gemeenten …). Ze bekeken er de verschillende initiatieven en goede praktijken die in dat kader genomen zijn.

December 2016

De FOD Binnenlandse Zaken heeft in 2016 de “Passagiers Informatie Eenheid” (PIE) bij het Crisiscentrum opgericht. Deze eenheid is bevoegd voor de registratie en verwerking van passagiersgegevens (Passenger Name Record of PNR). Naast de eerste aanwervingen voor de creatie van de PIE werd met steun van het Fonds voor Interne Veiligheid een business analyse uitgevoerd om de nodige vereisten vast te leggen voor de ontwikkeling van een IT-systeem.

Ook werd er intensief overlegd tussen de politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten om de samenwerking te stroomlijnen. Dat de Belgische overheid de analyse van passagiersgegevens hoog op de agenda plaatst, werd nogmaals benadrukt door op korte termijn werk te maken van een wetgevend kader voor de verwerking van de gegevens en het initiatief van minister Jan Jambon om ook voor hogesnelheidstreinen een gemeenschappelijke aanpak met de buurlanden te onderhandelen.

© Jeff Greenberg

© Jeff Greenberg

Gemeenten kunnen binnenkort foto's en handtekeningen raadplegen vanuit het Rijksregister

In 2016 werden de voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat binnenkort de gemeenten via het Rijksregister de historiek kunnen raadplegen van de foto’s en handtekeningen van de identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten die de laatste vijftien jaar uitgereikt zijn. In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude zal de politie eveneens toegang hebben tot deze informatie.

Smart@Fire: intelligent beschermingspak voor brandweerlieden

De conferentie Smart@Fire vond plaats in Brussel op 14 en 15 december 2016. Ze vormde het slot van het Europees project gewijd aan de ontwikkeling van een intelligent persoonlijk beschermingssysteem voor brandweerlieden. De uitrusting moet informatica-oplossingen integreren om de kritieke lichaamsfuncties en de locatiegegevens te registreren en door te sturen naar de commandopost.